Transformatory w eksploatacji 2017

Projektowanie i testy laboratoryjne podobciążeniowych przełączników zaczepów z komorami próżniowymi

Streszczenie — Podobciążeniowy przełącznik zaczepów służy do regulacji napięcia wyjściowego transformatora bez jakichkolwiek przerw sieci. Z uwagi na fakt, że przełącznik zaczepów jest jedynym ruchomym elementem wewnątrz transformatora, musi on bezwzględnie spełniać wymagania jakości i wytrzymałości. Ścisła współpraca pomiędzy ASEA/ABB a Operatorem szwedzkiego systemu przesyłowego przy tworzeniu pierwszej na świecie sieci przesyłowej 400 kV spowodowały stworzenie filozofii projektowania, która nadal po 70 latach jest podstawą naszej działalności: prostota to niezawodność. Znaczna poprawa niezawodności wyłączników próżniowych, podwyższone wymagania w związku z bardziej wymagającymi zastosowaniami i konieczność ograniczenia konserwacji sprawiły, że naturalnym krokiem w rozwoju przełączników zaczepów stała się technologia próżniowa. Rozwój nowych metod badań w celu sprawdzenia ich wydajności poprzez symulowanie prawdziwych warunków roboczych, nieosiągalnych do zbadania w tradycyjnych obwodach testowych, stał się warunkiem wstępnym przed wprowadzeniem ich na rynek/ Aby móc zagwarantować niską częstotliwość konserwacji, konieczne było również zrozumienie i zbadanie, jak woda zawarta w oleju wpływa na wydajność przełączników zaczepów.

 Słowa kluczowe: Podobciążeniowy przełącznik zaczepów, przełączniki zaczepów, technologia próżniowa

I. WSTĘP

Podobciążeniowy przełącznik zaczepów służy do regulacji napięcia wyjściowego z transformatora mocy, aby zapewnić niezmienność napięcia sieciowego niezależnie od obciążenia. Regulacja odbywa się w niewielkich krokach i polega na podłączaniu lub odłączeniu uzwojenia regulacyjnego transformatora. Zakres regulacji wynosi zazwyczaj do ±15% napięcia sieciowego i podzielony jest na kroki – od 9 do 35. W normalnych zastosowaniach sieci elektroenergetycznej przełącznik zaczepów przełącza się od 10 do 20 razy dziennie. Zmiana obciążenia jest sterowana impedancją wewnątrz przełącznika zaczepów, czy to reaktancją, czy rezystancją. Przełączniki zaczepów z opornikami są najpowszechniejsze i wyróżniamy dwa ich rodzaje: przełączniki wybierakowe i przełączniki mocy.

 • Przełączniki wybierakowe łączą wybór pozycji z przełączaniem mocy w tym samym przedziale. Wymaga to mniejszej liczby elementów, co skutkuje zwartą konstrukcją. Jednakże taka konstrukcja jest ograniczona do transformatorów o mocy do ok. 145 kV/100 MVA.
 • W przypadku przełącznika mocy przełączającego prąd jest on oddzielny względem części wybierającej położenie, tzw. wybieraka zaczepów. Przełącznik mocy znajduje się w odrębnym przedziale, a wybierak zaczepów zanurzony jest w oleju transformatora. Taki przełącznik zaczepów może być używany do wielu różnych zastosowań i nadaje się do zastosowań, w których występują wysokie napięcia i moc.

Przełączniki zaczepów montowane są albo w kadzi, albo na kadzi transformatora. Przełączniki montowane w kadzi znajdują się w kadzi transformatora, a przełączniki montowane na kadzi transformatora są do niej przykręcone lub przyspawane od zewnątrz i znajdują się we własnym przedziale olejowym. Przełączniki montowane na kadzi co do zasady zapewniają lepszy dostęp dla prac konserwacyjnych, ponieważ jest on możliwy z poziomu podłoża. Jednakże ich zastosowania są ograniczone w zakresie mocy.

II. Historia i filozofia projektowania

Od wczesnych lat XX wieku przełączniki zaczepów były wytwarzane przez głównych producentów europejskich i od tego czasu ulegały ulepszeniom dzięki nieustannym badaniom i doświadczeniom operacyjnym. Ścisła współpraca z właścicielami sieci i branżą usług użyteczności publicznej nie pozostaje bez znaczenia. Stanowiła ona jedną z podstaw filozofii projektowania. W latach 40. XX wieku napięcie przesyłowe wzrosło do 400 kV, a pierwszy system przesyłowy 400 kV został stworzony przez operatora szwedzkiego systemu przesyłowego. Jednym ze skutków tej innowacji było przyjęcie surowych wymagań przez spółkę energetyczną. Obejmowały one wszystkie obszary sieci i wymagały, aby projekty były proste i niezawodne, w szczególności w zakresie obsługi i konserwacji. Sposób działania technologii musiał być łatwy do zrozumienia, a montaż, obsługa i konserwacja nie mogły wymagać żadnych specjalnych narzędzi. Od tego czasu przełączniki zaczepów ABB opierają się na tej filozofii, a przywiązanie do prostoty pozwoliło na stworzenie konstrukcji o mniejszej liczbie elementów i niższych kosztach konserwacji. Statystyki pokazują, że mniejsza liczba elementów podnosi niezawodność przełącznika zaczepów.

Poza zwiększeniem niezawodności, mniejsza liczba elementów wpływa na znaczne zmniejszenie rozmiaru. Warto wspomnieć, że znacznie więcej niż sto wczesnych transformatorów zamontowanych na szwedzkiej sieci w latach 40. XX wieku nadal pracuje z pierwotnymi przełącznikami zaczepów.

Przez ostatnie 30 lat badane i rozwijane były alternatywne technologie gaszenia łuku. Na początku lat 70. XX wieku ABB opatentowała system wykorzystujący wyłączniki próżniowe, który w tamtym czasie nie był technologią na tyle sprawdzoną i przetestowaną, na ile wymaga tego energetyka zawodowa. Korzyści z przejścia na technologię próżniową nie były dostatecznie jasne, a produkt nigdy nie został wprowadzony na rynek. Od tego czasu deregulacja branży energetycznej sprawiła, że efektywne wykorzystanie urządzeń stacyjnych staje się kluczowym czynnikiem. Obniżenie kosztów konserwacji jest częścią tej pogoni za wyższą efektywnością. Rozwój dojrzałej technologii próżniowej jest odpowiedzią na potrzebę bardziej efektywnego wykorzystania transformatorów mocy. W następstwie po roku 2000 do przełączników zaczepów z opornikami wprowadzone zostały próżniowe przełączniki zaczepów, które obecnie stają się dominującą technologią.

Jako że przełączniki zaczepów są jedyną ruchomą częścią wewnątrz transformatora i jedną z głównych przyczyn awarii transformatorów na całym świecie według najnowszego raportu CIGRÉ SC A2 – 2015, powinny one bezwzględnie spełniać wymagania jakości i wytrzymałości — patrz rysunek 1.

Rysunek 1. CIGRÉ SC A2 – 2015; Przełączniki zaczepów odpowiadają za 31% awarii transformatorów

 

Przełączniki zaczepów narażone są na równoczesne naprężenia , wynikające z obciążenia mecha-nicznego i elektrycznego. Przełączniki zaczepów i materiały, z których są wykonane, muszą pracować w szerokim zakresie temperatur przy ich zanurzeniu w oleju transformatora. Stawia to bardzo surowe wymagania zarówno wobec konstrukcji, jak i materiałów. Innymi głównymi elementami tej filozofii projektowania są: wykorzystywanie wyłącznie najwyższej klasy materiałów od najlepszych dostawców i wykonywanie badań typu wykraczających poza normy międzynarodowe. Przykładem tego są komory próżniowe, będące kluczowymi elementami próżniowych przełączników zaczepów, produkowane przez ABB Niemcy, gdzie kluczowym zadaniem czystość i dyscyplina produkcji — patrz rysunek 2.

Rysunek 2: Produkcja komór próżniowych w ABB Niemcy

 

III. Technologia próżniowa

W pogoni za większą wydajnością wraz z konkretnymi celami, takimi jak poprawa dostępności i redukcja kosztów, wiele firm energetycznych nastawiło się na zastosowanie przełączników zaczepów z zastosowaniem komór próżniowych , jako alternatywę oferującą wyraźne zalety.

W porównaniu z tradycyjnymi przełącznikami zaczepów występuje minimalne zużycie styków, a wszystkie zabrudzenia spowodowane wyładowaniami łukowymi są zamknięte w szczelnych komorach próżniowych . Zalety dla użytkowników wymieniono poniżej :

 • mniejsze wymagania w zakresie konserwacji,
 • krótsze przestoje i czystsze środowisko pracy,
 • nawet w wymagających zastosowaniach filtry do ciągłej filtracji stają się zbędne,
 • obniżona wrażliwość na wodę zawartą w oleju przełącznika zaczepów.

Ponadto komory próżniowe cechują zalety związane z łączeniami prądów , wynikające np. z szybkiego przywracania wytrzymałości izolacji w przestrzeni miedzy stykowej . Ułatwia to optymalizację konstrukcji przełączników zaczepów do szerokiego zastosowania , i tym samym ogranicza koszty produkcji oraz zmniejsza gabaryty transformatora.

Zalety przełączników zaczepów z komorami próżniowymi :

 • zwiększona zdolność do gaszenia łuku w wymagających zastosowaniach, takich jak transformatory do realizacji przesunięcia fazowego i transformatory przemysłowe,
 • transformatory przekształtnikowe HVDC, w których odkształcony prąd charakteryzuje się dużymi stromościami tego prądu w pobliżu punktu zerowego , co przekłada się na koniecz-ność stosowania względnie dużych przerw międzystykowych w technologii tradycyjnej.

Badania eksploatacyjne wykazują, że niepoprawny dobór komór próżniowych w przełączniku zaczepów może skutkować poważnymi problemami , które są niemożliwe do zbadania w tradycyjnych obwodach probierczych . Jako że komory próżniowe są załączane przy podaniu napięcia na stykach, występuje nadtapianie ich powierzchni w rezultacie zapłonu wstępnego . Z uwagi na niską indukcyjność w kroku regulacyjnym, prąd podczas zapłonu wstępnego rośnie bardzo szybko. W niektórych przypadkach do prądu obciążeniowego dodaje się również prąd wyrównawczy, co daje prąd załączania o wartości dochodzącej do dwukrotnego prądu znamionowego. Należy to uwzględnić przy wyborze materiału na styki komory próżniowej . Bardzo szybki wzrostu prądu złączeniowego sprawia , że prowadzenie prób w typowych obwodach probierczych jest bezzasadne , gdyż nie są one w stanie wygenerować prądów o wystarczająco dużej stromości narastania , patrz Rysunek 3. Z tego powodu ABB stworzyła syntetyczny obwód probierczy, umożliwiający badanie przełączników zaczepów z komorami próżniowymi , odzwierciedlający prawdziwe warunki robocze. Ta metoda badania została ostatnio włączona do międzynarodowej Normy dla przełączników zaczepów tzn. : IEC 60214-1. Metoda ta umożliwia również symulowanie szczególnie wymagających zastosowań, takich jak przełączniki zaczepów , stosowane w transformatorach dla stacji HVDC.

Rysunek 3: Porównanie stromości prądu w układzie probierczym syntetycznym oraz tradycyjnym oraz wpływ tej stromości na stan styków w komorach próżniowych , porównaj zaznaczone obszary pod krzywą. W tradycyjnych obwodach probierczych patrz ciemniejszy obszar wielokrotnie mniejsza całka prądu w porównaniu z całką prądu łączeniowego , generowanego w układzie probierczym syntetycznym .

Zgodnie z filozofią projektowania skupiającą się na najwyższej niezawodności, próżniowe przełączniki zaczepów ABB wyposażone są również w układ styków pomocniczych , zdolny wyłączyć pełny prąd obciążeniowy, w przypadku braku wyłączenia prądu w komorach próżniowych. Układ styków pomocniczych musi być także przygotowany na wystąpienie późnych zapłonów ponownych , wymu-szanych przez składowe DC prądu, które mogą występować przy równoległej pracy transformatorów mocy.

Rysunek 3: Porównanie stromości prądu w układzie probierczym syntetycznym oraz tradycyjnym oraz wpływ tej stromości na stan styków w komorach próżniowych , porównaj zaznaczone obszary pod krzywą. W tradycyjnych obwodach probierczych patrz ciemniejszy obszar wielokrotnie mniejsza całka prądu w porównaniu z całką prądu łączeniowego , generowanego w układzie probierczym syntetycznym .

IV. Wilgoć w próżniowych przełącznikach zaczepów

Próżniowe przełączniki zaczepów pozwalają na niższą częstość konserwacji w porównaniu z tradycyjnymi przełącznikami zaczepów. Z drugiej strony doświadczenie eksploatacyjne przy wydłużonych przerwach konserwacyjnych jest jeszcze względnie małe. Zgromadzona wiedza o próżniowych przełącznikach zaczepów , przy częstotliwości konserwacji wynoszącej 10 –15 lat jest na dany moment niewielka, . Ocena stanu przełącznika zaczepów oparta na dużej , skumulowanej liczbie operacji łączeniowych jest konieczna , dlatego przewidziano taki sposób testów w badaniach typu. O wiele trudniej przewidzieć jest wpływ starzenia dielektrycznego, ponieważ w próżniowym przełączniku zaczepów zależy to w mniejszym stopniu od ilości operacji łączeniowych.

A. Starzenie dielektryczne

Doświadczenie eksploatacyjne wskazuje, że naprężenia dielektryczne w materiałach izolacyjnych wraz z sadzą, cząstkami i wilgocią mogą prowadzić do poważnych awarii , związanych z przebiciem izolacji.

1) Wilgoć

Wilgoć może przedostać się do przełącznika zaczepów na wiele sposobów, a bardzo mała ilość wody wystarczy, aby osiągnąć 100% dopuszczalnego nasycenia wilgocią oleju transformatorowego. Niektóre możliwości przedostania się wilgoci do przełącznika zaczepów wymieniono poniżej:

 • napełnianie olejem na miejscu podczas montażu lub konserwacji,
 • nieszczelności w rurach urządzeń suszących i zbiorników wyrównawczych, niedostateczna konserwacja urządzeń suszących, a nawet niewłaściwa konstrukcja urządzeń.
 • niewielka zawartość wilgoci zawsze występuje w przełącznikach zaczepów, co jest związane z kondensacją na powierzchniach , jak i zwilgocą uwięzioną wewnątrz materiałów izola-cyjnych.

2) Cząstki

Cząstki przewodzące w oleju przełącznika zaczepów zazwyczaj pochodzą ze zużycia mechanicznego, niezależnie od rodzaju przełącznika zaczepów: próżniowy lub niepróżniowy. Dla zapewnienia szybkiego przełączania mechanicznego styków , we współczesnych przełącznikach zaczepów typu Jensena stosuje się pakiet napiętych sprężyn. W rezultacie operacji przedstawieniowych występuje nieuchronny ubytek materiału sprężyn , co jest źródłem powstawania cząstek przewodzących w oleju. Cząstkami pochodzenia metalicznego to : srebro , aluminium , miedź , żelazo oraz ich tlenki.

3) Sadza

Sadza jest efektem ubocznym wyładowań łukowych w oleju i przyczynia się do pogorszenia jakości oleju. Z tego powodu w próżniowych przełącznikach zaczepów poziom osadów z sadzy od wyładowań łukowych jest wielokrotnie niższy, w porównaniu z tradycyjnymi przełącznikami zaczepów .

B. Filtry oleju

Filtry oleju można stosować w celu zachowania właściwości dielektrycznych oleju i uniemożliwienia gromadzenia się cząstek przewodzących na powierzchniach narażonych na naprężenia dielektryczne. Filtr oleju jest zazwyczaj dołączony do transformatora , a olej cyrkulujący poprzez filtr jest pozbawiany zawartości wody, sadzy i cząstek przewodzących . W przeszłości filtry oleju były standardowo stosowane w przypadku tradycyjnych przełącznikach zaczepów, jednakże czasami były stosowane również w przypadku próżniowych przełączników zaczepów , w celu ograniczenia zawartości wody i cząstek przewodzących w oleju. Wadą filtrów oleju jest fakt, że wymagają konserwacji. W przypadku stosowania filtrów oleju w transformatorze z próżniowymi przełącznikami zaczepów , część zalet technologii próżniowej – w szczególności ograniczenia prac konserwacyjnych jest niwelowana .

C. Badania

Aby lepiej rozumieć co dzieje się w próżniowym przełączniku zaczepów po 15 latach pracy i aby sprawdzić technologię przełączników zaczepów ABB w ekstremalnych zastosowaniach, przeprowa-dzono dwa przyspieszone testy starzenia dielektrycznego w środowisku oleju z względnie dużą zawartością : wilgoci , cząstek przewodzących i wystąpieniem nieprężeń dielektrycznych w izolacji. Ich celem było sprawdzenie bezpiecznej pracy przełączników zaczepów w najcięższych warunkach.

1) Przyspieszone starzenie

Dla ograniczenia czasu badania , ale z zachowaniem wiarygodności wyników badań , należy wymusić przyspieszone starzenie izolacji . Zwyczajowym sposobem przyspieszania starzenia, a w ten sposób skrócenia czasu badania jest podniesienie napięcia probierczego , ponieważ krótkotrwałe utrzymujące się wysokie naprężenie elektryczne , można uznać za równoważne długotrwałemu oddziaływaniu mniejszego naprężenie na izolację . W badaniu przyśpieszonego starzenia izolacji , zasymulowano 30 lat pracy , przykładając w ciągu doby 170% nominalnego napięcia roboczego . Aby zasymulować 15 lat pracy przy napięciu roboczym , przyłożono 130% napięcia roboczego w ciągu 6 miesięcznego testu .

2) Badanie krótkotrwałe

Przeprowadzono 2 000 000 przełączeń mechanicznych próżniowego przełącznika zaczepów typu VUCG produkcji ABB, bez oczyszczania zużytego oleju . W oleju znajdowała się względnie duża ilość obcych cząstek. W temperaturze 20°C zawartość wody w oleju wynosiła około 35 ppm.

Badanie rozpoczęto przy 100% napięcia roboczego, a następnie w 8 krokach podnoszono napięcie co godzinę do osiągnięcia 170% wartości napięcia roboczego; patrz rysunek 4. W ten sposób zasymulowano 30 lat pracy w jeden dzień. Przełącznik zaczepów przeszedł badanie bez przeskoku po powierzchni izolacji , czy przebicia skrośnego izolacji .

Rysunek 4: Krokowe podnoszenie napięcia próbnego podczas badania

3) Badanie długotrwałe

Dla przeprowadzenia tego badania również wybrano próżniowy przełącznik zaczepów ABB typu VUCG. Badanie trwało 4 godziny dziennie z przerwami niezbędnymi ze względu na układ pomiarowy oraz zjawiska cieplne w napędzie – od poniedziałku do piątku – przez sześć miesięcy. Praca odpowia-dała osiągnięciu stanu przełącznika zaczepów, kwalifikującego to urządzenia dla konserwacji po 300 000 cyklach łączeniowych – po 6 miesiącach . Celem badania było sprawdzenie wpływu cząstek pochodzących ze zużycia mechanicznego elementów , oraz zbadanie wpływu zawartości wody na stan przełącznika zaczepów. Cząstki pochodzące ze zużycia mechanicznego osiadały wewnątrz przełącznika zaczepów , z wyłączeniem hermetycznego wnętrza komór próżniowych . Podczas badania temperatura oleju oscylowała pomiędzy 25°C a 75°C.

W celu uzyskania wysokiej zawartości wody w oleju dwa filtry zostały zanurzone w wodzie, a następnie zostały zamontowane w przełączniku zaczepów. Objętość wody wynosiła około 0,7 l.

W celu przyspieszenia rozprzestrzeniania się wody w oleju i w ten sposób podniesienia skuteczności badania olej był podgrzewany przez ponad 2 tygodnie przed rozpoczęciem badania. W trakcie ogrzewania zawartość wody w oleju wzrosła z początkowych 10 ppm to 350 ppm w temperaturze 75°C. Po procesie ogrzewania zawartość wody spadła do 65 ppm w temperaturze 25°C.

W trakcie badania cały czas było podłączone napięcie, również podczas przełączeń mechanicznych i ogrzewania. Wartość napięcia wynosiła 130% maksymalnego napięcia roboczego pomiędzy krokami i pomiędzy fazami, aby zasymulować 15 lat pracy w ciągu sześciu miesięcy. Przełącznik zaczepów zaliczył badanie bez wyładowania po powierzchni elementów izolacyjnych , oraz bez przebicia skrośnego izolacji , chociaż badanie było przeprowadzane w ekstremalnych warunkach. Rysunek 5 przedstawia stan obiektu badań , po przeprowadzeniu badania laboratoryjnego długotrwałego.

Rysunek 5: Stan przełącznika zaczepów typu VUCG z komorami próżniowymi , po badaniu długotrwałym

4)Wnioski

Wilgoć jest przeważającą przyczyną starzenia dielektrycznego materiałów izolacyjnych przełącznika zaczepów , i z tego powodu jej poziom należy utrzymywać w bezpiecznych granicach. Niezawodne działanie wymaga określenia tolerancji zawartości wilgoci w oleju przez producenta , co jest bardzo istotne dla właściwego przeprowadzania konserwacji urządzeń suszących i zbiorników wyrównaw-czych zgodnie z odnośnymi instrukcjami dla zamontowanych urządzeń. W regularnych odstępach należy również pobierać próbki oleju z przełączników zaczepów. Jakość oleju jest równie ważna co konstrukcja przełącznika zaczepów. Jednakże badania przeprowadzone na próżniowym przełączniku zaczepów ABB wykazują, że filtry oleju są w nich zbędne.

V. Doświadczenie eksploatacyjne

Istnienie światowej sieci raportowania zapewnia dobrą podstawę do klasyfikacji zdarzeń i podejmowania dalszych kroków. Nieustanny rozwój techniczny wszystkich typów przełączników zaczepów produkcji ABB wynikają z doświadczenia eksploatacyjnego i obserwacji dokonanych przez nasze służby serwisowe w różnych regionach świata . Przykłady związane z w/w rozwojem konstrukcyjnym obejmują:

 • stworzenie wybieraków zaczepów o walcowatym kształcie, cechujących się wyższą wytrzy-małością mechaniczną i mniejszą liczbą części,
 • poprawę układu mocowania przełącznika mocy do obudowy , co ograniczyło ryzyko wycieku oleju,
 • zastosowanie materiału niemagnetycznego w niektórych częściach mechanizmu, zapobiega-jącego ryzyku zakłóceń z transformatora o silnym strumieniu magnetycznym, np. w zastoso-waniach przemysłowych,
 • unowocześnioną technologię produkcji walców z włókna szklanego, zapewniającą lepsze para-metry elektryczne.

W efekcie widoczne jest stałe obniżanie częstości wystąpienia awarii, co bezpośrednio wpływa na mniejszą liczbę nieplanowych wyłączeń. Na podstawie doświadczenia eksploatacyjnego i analizy wyni- ków badań laboratoryjnych , oraz obliczeń wykonanych na ich podstawie można stworzyć wiarygodny model symulacyjny dotyczący niezawodności mechanicznej z uwzględnieniem zmęczenia materiało-wego. Na przykład przełącznik mocy i wybierak zaczepów z komorami próżniowymi są przeznaczone do pracy z niezwykle wysokim wskaźnikiem niezawodności – do 1 500 000 czynności łączeniowych. Następnie niezawodność powoli się obniża w przedziale od 1 500 000 do 2 000 000 przełączeń, po czym zaczyna spadać. Wartości te znacznie wykraczają poza wartości ilości czynności łączeniowych , rejestrowane podczas eksploatacji normalnego transformatora systemowego w całym okresie jego eksploatacji.

Próżniowe przełączniki zaczepów charakteryzuje ta sama filozofia konserwacji dotycząca prostoty i braku specjalnych narzędzi jak w konwencjonalnych przełącznikach zaczepów produkcji ABB . U podstaw konstrukcji przełączników zaczepów z komorami próżniowymi legła zasada ich wymienności z tradycyjnymi przełącznikami zaczepów , co znakomicie ułatwia modernizacje transformatorów mocy w miejscu ich zainstalowania , stanowiąc istotny element filozofii projektowania nowych jak i modernizowanych stacji energetycznych . Klienci, którzy zdecydują się na zmianę, przekonają się w tym , że konwencjonalne przełączniki zaczepów produkcji ABB typu UCG/UCL można łatwo zastąpić przełącznikami zaczepów z komorami próżniowymi , lub je tyko zmodernizować poprzez wymianę wyłącznie mechanizmu przełącznika mocy z komorami próżniowymi – czynność równie prostą co standardowy przegląd eksploatacyjny patrz Rysunek 6 . Ponieważ nie ma potrzeby demontażu układu wałów z napędu silnikowego , nie występuje ryzyko braku synchronizacji przełącznika zaczepów z napędem silnikowym.

Rysunek 6: Pełna wymienność przełącznika mocy ułatwia łatwe przejście na technologię próżniową w okresie eksploatacji.

VI. Podsumowanie i wnioski

Dla ABB najważniejsze jest dostarczanie wysokiej jakości przełącznika zaczepów z zapewnieniem pełnej niezawodności niezależnie od zastosowania. Na filozofię projektowania umożliwiającą osiągnięcie tego celu składają się następujące czynniki:

 • mała liczba części i prostota konstrukcji – statystycznie mniejsza liczba części ogranicza ryzyko związane z wystąpieniem awarii,
 • łatwość konserwacji dzięki otwartej konstrukcji, brak ryzyka związanego z utratą synchro-nizacji z napędem silnikowym i brak potrzeby używania specjalnych narzędzi,
 • wykorzystywanie wyłącznie wysokiej jakości materiałów od najlepszych dostawców i produkcja kluczowych elementów ulokowana w fabryce ABB ,
 • możliwość modernizacji eksploatowanych przełączników zaczepów tradycyjnej konstrukcji w oparciu o komory próżniowe , z bardzo wysoką trwałością łączeniową , przy względnej prostocie tej operacji , jaką można wykonać podczas standardowego przeglądu eksploata-cyjnego,
 • potwierdzenie bardzo wysokiej niezawodności przełączników zaczepów z komorami próżnio-wymi produkcji ABB , poprzez wykonywanie badań wykraczających poza wymagania norm międzynarodowych, np. wykorzystanie syntetycznych obwodów probierczych i przyspie-szonych badań starzenia.

Dzięki przestrzeganiu tych zasad możemy zapewnić naszych klientów, że posiadanie przełącznika zaczepów produkcji ABB , nie przysporzy im problemów eksploatacyjnych.

Niklas Gustavsson
ABB AB Components, Szwecja

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top