Technologie

Różne zastosowania kabli i przewodów produkcji Technokabla w wykonaniu bezhalogenowym

Bezpieczeństwo pożarowe nie tylko obiektów budowlanych ma duży wpływ na rozwój rozwiązań technicznych a w szczególności stosowanych materiałów.

Tradycyjne materiały posiadają często dobre własności fizykochemiczne w tym również niepalność jednak ze względu na zachowanie w pożarze stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi. I tak powszechnie stosowany do produkcji kabli polwinit (plastyfikowany polichlorek winylu) w większości swoich odmian zapewnia nierozprzestrzenianie ognia przez kable. Jednak produkty pochodzące z jego spalania są korozyjne i toksyczne, a emitowane dymy gęste i nieprzezroczyste, przez co kable polwinitowe stanowią duże zagrożenie w warunkach pożaru.

Rys.1. Przekroje elektroenergetycznych kabli bezhalogenowych

Alternatywą dla polwinitu stały się materiały bezhalogenowe, czyli tworzywa na bazie kopolimeru etylenu i octanu vinylu EVA z różnego rodzaju dodatkami uniepalniającymi. Brak zawartości halogenów sprawia, że w warunkach pożaru materiały takie nie emitują toksycznych i korozyjnych produktów spalania a emitowane dymy są jasne i przezroczyste. Dodatkowo dzięki dodatkom uniepalniającym materiały bezhalogenowe są na tyle niepalne, że wykonane z nich kable nierozprzestrzeniają płomienia.

Do niedawna stosowanie wyrobów bezhalogenowych nie było przedmiotem żadnych wymagań formalno-prawnych, a jedynie efektem dobrej praktyki inżynierskiej projektantów i przejawem dbałości inwestorów o bezpieczeństwo pożarowe. Ten stan zmienił się wraz z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR), które wprowadza nowe wymagania stawiane kablom i przewodom traktując je jako wyroby budowlane. Są one opisane w normie PN-EN 50575 (Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne – Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej). Norma wprowadza klasy reakcji kabli na działanie ognia. W zależności od uzyskanych wyników badań kable mogą posiadać klasyfikację Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca i Fca. W ramach poszczególnych klas bada się różne własności i stawia kablom kryteria do spełnienia dla takich parametrów jak: rozprzestrzenianie płomienia przez pojedynczy kabel lub wiązkę kabli, emisję ciepła i prędkość rozwoju pożaru. Dodatkowo ocenia się emitowany podczas palenia dym, spadające krople i korozyjność produktów spalania. Na podstawie takiej oceny projektant będzie mógł dobrać odpowiedni rodzaj kabla w zależności od jego zastosowania. W szczególności wysokie wymagania będą stawiane kablom stosowanym w budynkach użyteczności publicznej, budynkach wysokościowych i wszędzie tam gdzie występują duże skupiska osób, których ewakuacja na wypadek pożaru może być utrudniona i może wymagać więcej czasu.

Dla takich zastosowań Technokabel S.A. posiada w swojej ofercie kable bezhalogenowe. Obok znanych na rynku bezhalogenowych kabli dedykowanych do systemów przeciwpożarowych certyfikowanych przez CNBOP PiB (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy) w Józefowie oferujemy także inne kable bezpieczne instalowane w budynkach. Są to kable N2XH-J 0,6/1 kV i N2XCH 0,6/1 kV do zasilania w instalacjach elektroenergetycznych budynków oraz przewody H03Z1Z1-F, H05Z1Z1-F, H05ZZ-F i H07ZZ-F układane w instalacjach elektrycznych pomieszczeń. Do bezpiecznej instalacji teletechnicznej budynków mogą być zastosowane takie produkty jak:

  • bezhalogenowe przewody współosiowe (HWDXpek 75, HWD 75, HWL 75 i inne),
  • bezhalogenowe skrętki komputerowe (UTP-H, FTP-H),
  • kable bezhalogenowe EIB-BUS-H do Europejskiej Magistrali Instalacyjnej w budynkach inteligentnych,
  • kable bezhalogenowe do różnych układów automatyki budynków (LiHH, LiHCH, RD-H(St)H, PROFIBUS 02YS(St)CH i inne).

Kable bezhalogenowe znajdują zastosowanie nie tylko w instalacjach budynków. Zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo pożarowe pełnią funkcje kontrolno-pomiarowe oraz zasilania i sterowania urządzeń w specyficznych warunkach pracy.

Bezhalogenowy kabel kontrolno-pomiarowy 07 IP 09 EIFA SHX 7x2x0,88 mm2

Do takich zastosowań należy zaliczyć pracę na statkach i platformach wiertniczych. Kable produkcji Technokabla do tego rodzaju aplikacji zaprojektowane w oparciu o standard PN-IEC 60092-350 (Instalacje elektryczne na statkach – Kable elektroenergetyczne okrętowe – Ogólne wymagania dotyczące konstrukcji i badań) wykonane są z materiałów bezhalogenowych o własnościach opisanych w normie IEC 60092-360 (Instalacje elektryczne na statkach – Część 360: Materiały izolacyjne i powłokowe do kabli elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i sterowniczych do instalowania na statkach oraz ruchomych i stałych platformach morskich). Spełniają one między innymi wymagania podwyższonej odporności na oddziaływanie substancji ropopochodnych.

Przekrój kabla N2XH-J 0,6/1 kV 5×180 SM

O podwyższonej odporności chemicznej oraz odporności na uwarunkowania atmosferyczne należy wspomnieć w kontekście przewodów jednożyłowych SOLARTECH przeznaczonych do pracy w nowoczesnych systemach solarnych. Służą one zarówno do bezpośredniego połączenia ze sobą poszczególnych ogniw fotowoltaicznych, jak i do okablowania w puszkach przyłączeniowych oraz połączeń z inwerterem.
Dla sprostania trudnym warunkom eksploatacji zostały zaprojektowane przewody TECHNORAY przeznaczone do wykonywania połączeń stałych i ruchomych w pojazdach taboru szynowego oraz komunikacji miejskiej. Zastosowanie na izolację przewodów tworzyw bezhalogenowych usieciowanych radiacyjnie pozwala na pracę ciągłą w wyższych temperaturach oraz gwarantuje podwyższoną odporność chemiczną.

Szerokie zastosowania kabli i przewodów bezhalogenowych potwierdzają duży rozwój tej grupy materiałów. Wyroby bezhalogenowe nie tylko są bezpieczne na wypadek pożaru lecz mogą pracować w rozszerzonym zakresie temperatur oraz w trudnych warunkach. Technokabel śledząc rozwój materiałów dostarcza na rynek nowoczesne wyroby spełniające najwyższe standardy. W ten sposób wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów.

mgr inż. Dariusz Ziółkowski

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

To Top