Technologie

Rozbudowa rozdzielni wnętrzowej 110kV GIS w SE Biskupice

Elektrobudowa po raz kolejny podłączyła pola rozdzielnicy GIS typu OPTIMA 145 do istniejących pól rozdzielnic innych producentów.

Zdj. 1. Widok miejsca zabudowy nowego pola rozdz. GIS.

Po udanym podłączeniu dwóch pól funkcyjnych rozdzielnicy wnętrzowej 110kV w izolacji gazowej SF6 (GIS) do istniejącej rozdzielnicy GIS innego producenta w Elektrowni Turów, Elektrobudowa pozyskała w grudniu 2017 r. zamówienie na dobudowę dwusystemowego pola funkcyjnego GIS typu OPTIMA 145 do istniejącej rozdzielnicy GIS w stacji elektroenergetycznej 110/20kV R-195 Biskupice pod Wrocławiem. Rozbudowa rozdzielnicy 110kV GIS była częścią większego zadania realizowanego przez ELEKTROTIM S.A. w ramach rozbudowy infrastruktury elektroenergetycznej Wrocławia.

Zakres prac po stronie Elektrobudowy obejmował zaprojektowanie, prefabrykację, montaż i uruchomienie pola funkcyjnego rozdzielnicy wnętrzowej 110kV GIS wraz z szafą sterowania lokalnego LCC wyposażoną w sterownik polowy oraz dedykowanych dla tego rozwiązania przyłączy gazowych łączących obydwa systemy szyn zbiorczych nowego pola rozdzielnicy GIS z istniejącą rozdzielnicą wnętrzową 110kV.

Pomiary, projekty i…zwrot o 180  stopni

Konfiguracja istniejącej rozdzielnicy GIS (w tym skrajnego pola transformatora mocy wyposażonego w szynoprzewód GIL) oraz ograniczona przestrzeń pod zabudowę pola, wymusiła zastosowanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych w tym przeprojektowanie napędu wyłącznika. (zdjęcie nr 1) Pierwsze oględziny i pomiary przedziałów gazowych szyn zbiorczych skrajnego pola istniejącej rozdzielnicy GIS oraz planowanego posadowienia nowego pola rozdzielnicy odbyły się w lipcu 2018 r. (zdjęcie nr 2) Po przeprowadzonych pomiarach przystąpiono do zaprojektowania konfiguracji nowego pola rozdzielnicy GIS oraz przyłączy gazowych szyn zbiorczych. Dostępna przestrzeń pod zabudowę nowego pola rozdzielnicy znacząco ograniczała standardowy układ pola, wymuszając przekonstruowanie paru elementów. Istniejący szynoprzewód GIL, łączący pole rozdzielnicy GIS z transformatorem mocy umiejscowionym obok budynku stacji kolidował z napędem wyłącznika oraz przekładnikiem napięciowym. Dodatkowo niskie usytuowanie szynoprzewodu GIL kolidowało z obudową napędu wyłącznika. Wobec powyższego przeprojektowano napęd wyłącznika, obracając go o 180 stopni w stosunku do modułu wyłącznika oraz umożliwiając jego demontaż na czas transportu pola do wnętrza pomieszczenia, pod szynoprzewodem GIL.  Zastosowano dodatkowo obudowę przekładnika napięciowego o mniejszej średnicy, zwiększając dystans do szynoprzewodu GIL w ustawieniu docelowym. Długość nowego pola rozdz. GIS była znacznie ograniczona gabarytami pomieszczenia i zachowaniem minimalnej szerokości korytarza obsługi, co z kolei wymusiło zastosowanie skróconego modułu przekładnika prądowego. (zdjęcie nr 3)

Zdj. 2. Pomiary połączeń szyn zbiorczych w izolatorze przepustowym dolnego przedziału szyn zbiorczych rozdz. GIS.
Zdj. 3. Umiejscowienie szynoprzewodu GIL względem aparatów nowego pola rozdz. GIS (z lewej strony przekładnik napięciowy).

Testy i etapowe podłączenie

Testy fabryczne FAT gotowego pola rozdzielnicy GIS i szafy sterowania lokalnego LCC w obecności przedstawicieli inwestora i głównego wykonawcy odbyły się w grudniu 2018 r. a dostawa na obiekt w styczniu 2019 r. (zdjęcie nr 4) Dostarczone na stację elektroenergetyczną Biskupice pole rozdzielnicy GIS, było przetransportowane do wnętrza pomieszczenia rozdzielni 110kV ze zdemontowanym napędem wyłącznika (przejazd pod istniejącym szynoprzewodem GIL) i przekładnikiem napięciowym.

Zdj. 4. Testy napędów łączników nowego pola rozdz. GIS w ramach testów SAT.

Z uwagi na reżim pracy stacji Biskupice w miesiącach letnich i zapewnienie ciągłości zasilania newralgicznych odbiorcom oraz kompletacje przyłączy gazowych, podłączenie nowego pola rozdzielnicy GIS do systemu szyn zbiorczych skrajnego pola rozdzielnicy GIS na stacji Biskupice nastąpiło w lipcu 2019 r. (zdjęcie nr 5) Podłączanie nowego pola rozdzielnicy GIS odbywało się etapowo (system górny jako pierwszy został trwale podłączony z przedziałem gazowym szyn zbiorczych nowego pola rozdzielnicy GIS) z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości zasilania podłączonych do stacji Biskupice odbiorców prądu elektrycznego. Całość prac montażowych w tym uruchomienie obwodów wtórnych nowego pola ukończono we wrześniu 2019 r. a ostateczne przekazanie pola GIS-a do pracy w systemie elektroenergetycznym użytkownika odbyło się w październiku 2019r. (zdjęcie nr 6)

Zdj. 5. Montaż przyłącza górnego do systemu szyn zbiorczych pola E01 istniejącej rozdzielnicy GIS.
Zdj. 6. Widok nowego pola rozdzielnicy GIS wraz z szafa sterowania lokalnego w końcowej fazie montażu.

Wiedza + zaplecze techniczne = sukces

Po raz kolejny udowodniono, że podłączenie pola rozdzielnicy GIS typu OPTIMA 145 produkcji Elektrobudowy do istniejących pól rozdzielnic GIS innych producentów nie jest czynnością łatwą ale w pełni wykonalną pod warunkiem posiadania specjalistycznej wiedzy technicznej, odpowiedniego zaplecza technicznego oraz nowatorskiego podejścia do postawionych wyzwań projektowych.

Obecnie w Łodzi na ukończeniu są prace montażowe kolejnego pola funkcyjnego rozdzielnicy 110kV GIS podłączonego za pośrednictwem indywidualnego przyłącza gazowego do istniejącej rozdzielnicy GIS innego producenta. (zdjęcie nr 7)

Zdj. 7. Widok przyłączy gazowych obu systemów szyn zbiorczych oraz tylnych drzwiczek szafki sterowania lokalnego LCC.

Opracował: Edwin Jęchorek, Elektrobudowa

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top