Technologie

Moduł Opłata Mocowa Obliczanie opłaty mocowej wszystkim kategoriom odbiorców końcowych

Wprowadzenie opłaty mocowej jeszcze bardziej uwydatniło potrzebę zarządzania oraz analizy i bieżącego monitorowania parametrów poboru energii elektrycznej.

NUMERON to polski producent oprogramowania, który od 25 lat wspomaga uczestników rynku energii w codziennym zarządzaniu zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Program ENERGIA4 to kompleksowe rozwiązanie IT wspierające przemysłowych odbiorców energii w zakresie: pozyskiwania, przetwarzania, archiwizowania, analizowania oraz udostępniania danych pomiarowych.

Na potrzeby użytkowników, powstał Moduł dedykowany podmiotom zainteresowanym prowadzeniem analiz własnego poboru w godzinach obowiązywania opłaty mocowej, a także podmiotom zobowiązanym do naliczania opłaty odbiorcom końcowym.

Zgodność z prawem i bezpieczeństwo użytkowania

Dynamika rynku oraz otoczenia prawnego wymagają elastycznego podejścia do wsparcia Użytkownika. Obecnie oferowana wersja oprogramowania jest zgodna z obowiązującym prawem, a planowane zmiany są na bieżąco monitorowane. Co więcej, istnieją szerokie możliwości modyfikacji produktu pod indywidualne potrzeby Zamawiającego.

Dopasowanie do potrzeb

Program jest zbudowany z modułów funkconalnych, które mogą działać niezależnie od siebie. Każdy użytkownik może skonfigurować system w wersji, która najbardziej odpowiada jego potrzebom. Dzięki temu, oprogramowanie generuje informacje o znaczeniu adekwatnym dla danego obszaru biznesu. Jest to oprogramowanie uniwersalne, ktore bazuje na posiadanej infrastrukturze pomiarowej. Posiada możliwość komunikacji z większością urządzeń pomiarowych i standardów komunikacyjnych dostępnych na polskim rynku. Gwarantuje także łatwą integrację z innymi rozwiązaniami IT z obszaru ERP, BI, IoT, IIoT itd. Jako system centralny, łatwo je połączyć z podsystemami wielu rozproszonych użytkowników, najemców; obiektów/lokalizacji (hotele, oddziały przedsiębiorstwa, sieci handlowe, biurowce, itp.). Od momentu powstania jest to produkt dedykowany podmiotom, które chcą obniżyć i kontrolować koszty związane ze zużyciem mediów energetycznych. Posiada rozwiniętą bibliotekę raportów, wykresów i zestawień – wiedzy, koniecznej do podejmowania decyzji biznesowych i ułatwia osiągnięcie korzyści ekonomicznych i ekologicznych, poprzez poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

Funkcjonalności dedykowane Opłacie Mocowej

Moduł Programowy Oplata Mocowa jest dostępny w kilku wariantach odpowiadajacych potrzebom użytkowników.
Pakiet OSDn dedykowany jest podmiotom zobowiązanym do naliczania opłaty mocowej odbiorcom końcowym. Umożliwia naliczanie opłaty w dwóch podstawowych modelach tj. ryczałtowym (stawka miesięczna, zależną od rocznego zużycia energii elektrycznej, płatna za punkt poboru energii elektrycznej0 oraz dla pozostałych odbiorców (iloczyn SOM oraz ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych strefach doby dla OM).

Dodatkowo dostępne są eksporty zestawień masowych do programów Billingowych uzytkownika z miesiąca rozliczeniowego lub też ujęcie opłaty mocowej w Module Billingi ENERGIA4.

Pakiet obsluguje także sprawozdawczość URE dot. opłaty mocowej w zakresie ilościowym oraz finansowym.
Pakiet PRZEMYSŁ, dedykowany odbiorcom końcowym, oferuje funkcjonalność polegającą na samokontroli zużycia energii oraz weryfikacji wysokości opłaty mocowej naliczonej przez Płatnika (kontrfaktura). Dzięki dostępowi do danych o poborze energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania na moc, Odbiorca może optymalizować procesy technologiczne tj. przesunąć zapotrzebowanie na godziny pozaszczytowe, tym samym obniżyć opłatę. Dostępny jest raport masowy – Ilość energii w strefach doby dla OM oraz raport finansowy – Wysokość należnej OM.

Standardowe funkcjonalności Moduł CORE

Rys. 1. Karta odczytowa dla obiektu: Punkt Pomiarowy
Rys. 2. Energia w strefach, globalnie, z profilu obciążenia
Rys. 3. Energia w strefach, hierarchicznie, z profilu obciążenia

Użytkowanie oprogramowania ENERGIA4 daje dostęp do szerokiego zestawu standardowych funkcjonalnosci systemu tj.:

 • Przechowywanie informacji o wszystkich urządzeniach pomiarowych, z których pobierane są dane pomiarowe. Odwzorowanie układu pomiarowego w postaci punktów pomiarowych zgrupowanych hierarchicznie.
 • Opcja ręcznego wprowadzania stanów liczydeł oraz dziesięciu mocy maksymalnych. Możliwość automatyzacji tego procesu poprzez ustandaryzowany format pliku xlsx lub csv. Edytor profilu obciążenia dla urządzenia PIL (Profil ILościowy).
 • Monitorowanie kompletności i wiarygodności pozyskiwanych danych pomiarowych profilowych wg zadanych kryteriów.
 • Interpretacja danych z urządzeń pomiarowych, standaryzacja danych (sprowadzanie ich do standardu OBIS) i zapis w bazie danych. Przechowywanie parametrów takich jak: wartości przekładni prądowych, napięciowych, mocy umownych i innych parametrów właściwych dla danego medium energetycznego. Do punktu pomiarowego można przypisać liczniki wielu mediów.
 • Definiowanie specjalnego kanału punktu pomiarowego, w którym dane są obliczane wg zadanej formuły z innych punktów-kanałów pomiarowych np. wirtualny sumator/udział procentowy/kanał tangensa (stosunek energii biernej pobranej do czynnej pobranej).
 • Grupowanie punktów pomiarowych w logiczne struktury umożliwiające wykonywanie obliczeń, np. bilansów obszarowych. Zestaw obliczeniowy jest zbiorem kanałów punktów pomiarowych ułożonych hierarchicznie i pogrupowanych wg kryteriów.
 • Graficzna prezentacja danych ułożonych chronologicznie. Możliwość prezentacji kilkunastu serii danych na jednym wykresie wraz z legendą i tabelaryczną prezentacją danych. Umożliwia elastyczny wybór przedziału czasowego do prezentacji serii danych. Istnieje możliwość wygenerowania wykresu w postaci pliku graficznego, również metodą kopiuj-wklej oraz jego wydruk.
 • Tabelaryczna prezentacja stanów liczydeł urządzeń pomiarowych. Możliwość przeniesienia tabel do arkusza Excel. Możliwosć opracowania lub modyfikacji dowolnego raportu/eksportu/importu celem dostosowania do bieżących potrzeb.
 • Możliwosć konfiguracji automatycznego uruchamiania zadań np. zdalnego odczytu, generowania raportów oraz eksportów danych. Działania mogą być uruchamiane jako usługa systemu Windows (bez konieczności logowania użytkownika).
 • Możliwość nadawania indywidualnych cech obiektom w systemie (urządzenia, punkty pomiarowe, zestawy obliczeniowe). Wszystkie obiekty, które posiadają atrybuty, mogą być grupowane wg ich wartości – nawet hierarchicznie.

Opłata mocowa w Raportach

Do Punktu Pomiarowego lub Zestawu obliczeniowego zostaje przypisany kalendarz zawierający skonfigurowaną opłatę mocową (zastosowano elastyczny podział czasu na strefy nie tylko dla miesięcy, ale nawet dla pojedynczych dni w roku). W wygenerowanych Raportach widoczna jest kolumna dla opłaty mocowej wraz z ilościami energii.

Rys. 4. Definiowanie Umów przypisanych do Odbiorców z uwzględnieniem stawek OM
Rys. 5. Przykładowe rozliczenie Odbiorcy z uwzględnieniem OM

Standardowe funkcjonalności Moduł Umowy i Koszty Mediów

Moduł stanowi bazę do prowadzenia rozliczeń odbiorców końcowych energii elektrycznej. Użytkowanie Modułu daje dostęp do szerokiego zestawu standardowych funkcjonalnosci tj.:

 • Możliwość definiowanie kontrahentów, umów, słowników produktów taryfowych ze zmiennymi w czasie cennikami i algorytmami obliczeń (kalkulatorami), wzorów umów, elastyczne przypisywanie umów do punktów pomiarowych jak, i zestawów obliczeniowych.
 • Generowanie raportów kosztowych z danych pomiarowych według wybranego przez Użytkownika kryterium, z uwzględnieniem relacji wielkościowych (np. kW,kWh) oraz finansowych (PLN).
 • Generowanie nieformalnych faktur (raportów zawierających składniki FV) bez interakcji z systemami trzecimi, Przekazywanie danych do zewnętrznych systemów fakturujących (załączniki do FV).
 • Kontrfaktura – weryfikacja poprawności FV wystawianych przez OSD.
 • Księgowanie kosztów zakładu/wydziałowych/linii produkcyjnych tuż po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Ewidencja kontrahentów. Przechowywanie nazw pełnych, skrótów, kodów, danych adresowych, odnotowywanie zmian.
 • Ewidencja umów. Przechowywanie informacji o stronach umowy (dostawca, odbiorca, płatnik), okresie obowiązywania, produktach taryfowych, cenach i sposobach obliczania.
 • Definiowanie wzorców taryf. Mechanizm odzwierciedlania standardowych taryf dystrybutorów oraz kreowania taryf własnych (dowolnych). Kategoryzacja składników taryf na dystrybucyjne, obrotowe i inne dowolne zdefiniowane przez użytkownika. Prowadzenie historii cen dla poszczególnych produktów.

Naliczanie Opłaty Mocowej Odbiorcom Końcowym

Moduł stanowi bazę do prowadzenia rozliczeń odbiorców końcowych, w tym do naliczania należnej opłaty mocowej.

Wprowadza możliwość definiowania Umów przypisanych do Odbiorców z uwzględnieniem stawek miesięcznych, zależnych odrocznego zużycia energii elektrycznej. Stawka dla danego Odbiorcy zostaje określona we właściwościach Umowy, a następnie na tej podstawie wykonane jest Rozliczenie.

www.numeron.pl

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top