Wywiady

Jakość nie jest przypadkiem – 25-lecie „ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA”

Rozmowa z Prezesem ZPBE „ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA” Sp. z o.o. inż. Danielem Pawłowski​m

W 2017 roku  „ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA” A obchodzi okrągły jubileusz – ćwierćwiecze działalności. Proszę przyjąć gratulacje! Dziś to wysoce wyspecjalizowana firma inżynierska, której załogę budują cenieni na świecie eksperci. Jakie były początki firmy?

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki „ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA” Sp. z o.o. istnieje na rynku polskim i międzynarodowym od 1992 r. Swoją działalność rozpoczął 1 września. Jednak nasze doświadczenia sięgają lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, gdyż kontynuujemy działalność Gliwickiego ENERGOPOMIARU, a w szczególności Zakładu Elektryki i Gospodarki Elektroenergetycznej.

Czy może Pan przybliżyć tę wcześniejszą działalność? Rozumiem, że stanowi ona swego rodzaju korzenie obecnego zakładu?

Dokładnie tak. Ważną datą stanowi 1 sierpnia 1950 r. Wówczas na bazie Centralnego Laboratorium Energetyki w strukturze Zakładów Budowy Elektrowni „Energobudowa” powołano Zakład Badań i Pomiarów „Energopomiar”. Dwa lata później – w 1952 r. – Minister Energetyki nadał firmie status i uprawnienia samodzielnego przedsiębiorstwa państwowego. Przedmiotem jej działalności były pomiary cieplne i elektryczne w elektrowniach oraz zakładach sieciowych. „Energopomiar” prowadził również laboratorium cieplne, elektryczne i chemiczne, a także wdrażał postęp techniczny w energetyce. Ważną postacią, o której warto wspomnieć, jest profesor Lucjan Nehrebecki pełniący od 1952 r. funkcję Dyrektora Technicznego zakładu. 11 lat później nastąpiła zmiana nazwy firmy – od tego momentu funkcjonowały Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „Energopomiar”, natomiast w 1964 r. ówczesny Minister Górnictwa i Energetyki określił nowy zakres działalności zakładów. Obejmował on m.in. kompleksowe prace techniczno-usługowe i badawczo-doświadczalne w zakresie postępu technicznego w energetyce oraz modernizacji i eksploatacji urządzeń energetycznych. W latach 70-tych XX wieku, a dokładnie w 1974 r., powołano w firmie „Energopomiar” nowy Zakład Doświadczalny Ochrony Środowiska w Energetyce.

„Energopomiar” funkcjonował w takiej postaci do początku lat 90-tych ubiegłego stulecia. Czy firma uczestniczyła w swoistym przełomie, jakiemu uległa wówczas gospodarka Polski?

Początek lat 90-tych to także przełom dla firmy. W 1991 r. „Energopomiar” został przekształcony z przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa jako „Energopomiar” Sp. z o.o. Rok później powołano do życia ZPBE „ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA”  Sp. z o.o., który swoją działalność oficjalnie rozpoczął 1 września 1992 r. Z macierzystą firmą „Energopomiar” Sp. z o.o. w dalszym ciągu istnieją silne związki. Najlepszym tego dowodem, poza współpracą w biznesie i partnerstwem, jest także fakt, iż „Energopomiar” Sp. z o.o. to główny współudziałowiec firmy ZPBE „ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA” Sp. z o.o.

Firma zajmuje w wielu dziedzinach swojej działalności pozycję lidera, co sprawia, że logo „ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA” jest rozpoznawalne w branży energetycznej. W czym tkwi tajemnica sukcesu?

Od początku powstania przyświeca nam hasło „Jakość nie jest przypadkiem” i zgodnie z tym przesłaniem realizujemy nasze usługi, zapewniając klientom najwyższą jakość opartą na wieloletnim doświadczeniu naszych pracowników.

Zespół „ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA” tworzą wybitni fachowcy. Ich wiedza i doświadczenie są cenione na rynku. Co Pana zdaniem ich wyróżnia?

Pracownicy firmy to wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska, prowadząca kompleksowe usługi i prace pomiarowo-badawcze, których efektem jest rozwiązywanie istotnych problemów pojawiających się przy wytwarzaniu, przesyle, dystrybucji oraz wykorzystaniu energii elektrycznej.

Na przestrzeni 25-lecia istnienia firmy zespół zrealizował wiele projektów…

To prawda. Nasi eksperci brali udział w pracach pomiarowych, uruchomieniowych i modernizacyjnych na wszystkich krajowych stacjach elektroenergetycznych 400 kV. Wykonali setki badań urządzeń elektroenergetycznych obwodów pierwotnych i wtórnych w elektrowniach zawodowych i elektrociepłowniach oraz na stacjach elektroenergetycznych 400 kV, 220 kV i 110 kV. Opracowali setki ekspertyz poawaryjnych dotyczących generatorów, transformatorów, linii kablowych i napowietrznych, ograniczników przepięć, wyłączników mocy rozdzielnic, silników, baterii akumulatorowych, przekładników, układów: elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, łączności i telemechaniki oraz ekspertyz z dziedziny ochrony przeciwporażeniowej, wpływu pola elektromagnetycznego na ludzi i środowisko. Pracownicy firmy mają także bardzo duże doświadczenie w przeprowadzaniu badań termowizyjnych, wibracji, drgań i hałasu urządzeń elektroenergetycznych.

Prezes ZPBE „ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA” Sp. z o.o. inż. Daniel Pawłowski (z prawej) oraz mgr inż. Dariusz Janecki z dyplomem za wyróżniony w konkursie „Energetyczne Oskary” wymuszalnik WP-1000

Wśród sukcesów zespołu można wymienić np.?

W ramach dotychczasowej działalności nasi specjaliści prowadzili prace na wszystkich najważniejszych obiektach elektroenergetycznych w Polsce oraz wielu obiektach zagranicznych. Mówiąc o sukcesach, warto chociażby wspomnieć o uczestnictwie w pracach związanych z przyłączeniem krajowego systemu elektroenergetycznego do systemu UPCTE.
Eksperci „ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA” realizowali również projekty w ważnych dla energetyki zawodowej pracach związanych z obroną i odbudową systemu elektroenergetycznego w warunkach awarii systemowej. Firma wykonała wiele prac studialnych dotyczących kompensacji mocy biernej i zasad rozliczeń pomiędzy PSE a odbiorcami energii elektrycznej. Ekspercka wiedza i doświadczenie naszego zespołu stanowiło gwarancję sukcesu m.in. tych projektów.

Wróćmy jeszcze na chwilę do początków firmy. Jak duży w tym czasie był zespół?

Początkowo zakład „ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA” tworzył około 150-osobowy zespół. Aktualnie zatrudniamy 108 pracowników, z czego nadal w firmie pracuje 28 osób będących właścicielami udziałów w kapitale założycielskim. To dzięki ogromnemu doświadczeniu zawodowemu zespołu gwarantujemy profesjonalny poziom swoich usług. Doświadczona kadra techniczna i nowoczesna baza laboratoryjna (również mobilna) są do dyspozycji Zleceniodawcy na terenie całego kraju. W okresie 25-letniej działalności w firmie zatrudniono szereg osób, z których większość po ukończeniu szkół wyższych tutaj zdobywała dalsze kwalifikacje oraz doświadczenie. Dysponują oni szeroką wiedzą i doświadczeniem, jak również zebranymi podczas długoletniej działalności materiałami oraz unikalną dokumentacją, pozwalającą na podejmowanie prac o wysokim stopniu trudności, zarówno eksperckich, jak i konsultingowych.

Czy  „ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA” to szeroko rozumiane usługi dla energetycznej gałęzi przemysłu, czy też oferują Państwo konkretne produkty?

Wiodącym obszarem działalności firmy jest diagnostyka techniczna transformatorów i ich izolacji, prowadzona przez Zakład Transformatorów i Izolacji. Wśród pracowników Zakładu znajdują się osoby będące członkami Grup Roboczych CIGRE, zajmujących się problematyką izolatorów przepustowych oraz badań oleju elektroizolacyjnego. Oprócz działalności usługowej bardzo prężnie rozwijamy dział produkcji, który obecnie wytwarza kilkadziesiąt typów bardzo zaawansowanych technologicznie i funkcjonalnie urządzeń kontrolno-pomiarowych i diagnostycznych. Przykładem jest chociażby Wymuszalnik prądu przemiennego WP-1000 (Fot. nr 2). W konkursie targowym „Energetyczne Oskary”, na najbardziej innowacyjne i najnowsze produkty, wymuszalnik prądu przemiennego WP-1000 otrzymał Honorowe Wyróżnienie 30. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB 2017. Nasze produkty były wielokrotnie wyróżnione medalami za najlepszy wyrób.

Stoisko ZPBE „Energopomiar-Elektryka” Sp. z o.o. na 30. Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich ENERGETAB 2017

Czyli oferują Państwo usługi i produkty nieprzypadkowej jakości – zgodnie z przyświecającą ideą. Gdyby mógł Pan w kilku słowach zdefiniować profil Państwa działalności.

Profil działania „ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA” to ekspertyzy stanu technicznego urządzeń energetycznych, ocena przydatności urządzeń energetycznych do dalszej eksploatacji oraz odbiory fabryczne urządzeń energetycznych u producentów, m.in.: transformatorów, generatorów, kabli. To także badania (oleju elektroizolacyjnego czy zagrożenia porażeniowego) i pomiary eksploatacyjne urządzeń elektrycznych w energetyce zawodowej i przemysłowej. Pełnimy także funkcje Inspektora Nadzoru Budowlanego dla największych inwestycji realizowanych w polskiej energetyce. Prowadzimy prace badawcze pozwalające na rozwój i implementację do KSE odnawialnych źródeł energii, jak również zajmujemy się pomiarami i analizą jakości energii elektrycznej na styku dostawca – odbiorca czy projektowaniem i wykonaniem specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej i diagnostycznej o szerokim spektrum zastosowań.

Czyli głównymi Państwa klientami są?

Głównymi klientami firmy są spółki dystrybucyjne energii elektrycznej, elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, elektrociepłownie przemysłowe, producenci energii ze źródeł odnawialnych, zakłady chemiczne, petrochemiczne, papiernicze i zakłady innych branż przemysłu. ZPBE „ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA” Sp. z o.o. dysponuje bazą wyników pomiarowych i badań najważniejszych urządzeń energetycznych w kraju, co pozwala na prześledzenie jakości ich dotychczasowej pracy i przeprowadzenie oceny bieżącego stanu technicznego oraz określenie możliwości ich dalszej eksploatacji.

Wachlarz usług i produktów firmy jest imponujący – w jakim stopniu do sukcesu przyczyniła się współpraca z ośrodkami naukowo-badawczymi?

Nie da się ukryć, że współpraca z ośrodkami naukowo-badawczymi w Polsce odgrywa dużą rolę w rozwoju firmy. Pozwala to na podejmowanie się prac całościowych (interdyscyplinarnych), co w znacznym stopniu rozszerza zakres proponowanych usług oraz pozwala na rozwijanie nowoczesnych metod diagnostycznych służących przede wszystkim wczesnemu wykrywaniu zagrożeń i zapobieganiu awariom urządzeń elektroenergetycznych. Firma systematycznie inwestuje w nowoczesną aparaturę pomiarową.

Czy może Pan pochwalić się sukcesami zespołu Laboratorium Przyrządów Pomiarowych oraz Laboratorium Badawczego?

W przypadku naszych laboratoriów rzeczywiście możemy mówić o sukcesie – zdobycie akredytacji tych placówek Polskiego Centrum Akredytacji potwierdza najwyższą jakość świadczonych usług i prac prowadzonych w laboratoriach. W naszych zakładach funkcjonują dwa takie laboratoria: Przyrządów Pomiarowych oraz Badawcze. Drugie z nich skupia pracownie: Pomiarów Pól Elektromagnetycznych i Wyładowań Niezupełnych, Pomiarów Termowizyjnych oraz Pomiarów Hałasu i Drgań. Najnowszym sukcesem Laboratorium Przyrządów Pomiarowych jest wprowadzenie innowacyjnej i pierwszej w Polsce usługi wzorcowania urządzeń do pomiaru i analizy jakości energii elektrycznej. Projekt częściowo został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014–2020.

Posiadają Państwo ogromnie, gromadzone przez 25 lat doświadczenie i wiedzę.
Czy dzielicie się Państwo swoim know-how z rynkiem?

Rezultaty wykonywanych ważniejszych prac, w tym również naukowych, są często publikowane w specjalistycznych czasopismach oraz w materiałach konferencyjnych krajowych i zagranicznych. ZPBE „ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA” Sp. z o.o. jest współorganizatorem konferencji naukowych i sympozjów, w szczególności z zakresu tematyki obejmującej zagadnienia związane z eksploatacją transformatorów energetycznych. Ponadto nasi eksperci są często zapraszani do komentowania i opiniowania rynku, co wprost przekłada się na rozwój całej branży. Osobiście uważam, że wymiana wiedzy i doświadczeń jest niezwykle istotna, dlatego też zawsze zachęcam naszych ekspertów do dzielenie się nimi chociażby poprzez branie udziału w ciekawych dyskusjach. Prężnie działamy na forach organizacji branżowych krajowych i międzynarodowych. Nasi pracownicy są także członkami ważnych instytucji i aktywnie uczestniczą w projektach dążących do wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Warto wspomnieć chociażby o Komitecie Wielkich Sieci Elektrycznych (CIGRE), Komitecie Technicznym przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, Stowarzyszeniu Elektryków Polskich, Towarzystwie Konsultantów Polskich czy Polskim Towarzystwie Zaplecza Produkcyjno-Remontowego Energetyki.

Działalność „ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA” była wielokrotnie doceniana w kraju – mogą się Państwo poszczycić niejedną prestiżową nagrodą…

To prawda, trzykrotnie otrzymaliśmy chociażby Gazele Biznesu, a także prestiżowe wyróżnienie Diamenty Forbsa oraz „Orły” tygodnika Wprost.

25-lecie to doskonała okazja do podsumowań i planowania dalszych działań, ale też do świętowania sukcesów. Czy nadarzyła się już ku temu okazja?

Podczas tegorocznych 30. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB 2017 firma ZPBE „ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA” Sp. z o.o. zorganizowała spotkanie z najlepszymi kontrahentami i kooperantami, związane z obchodami 25-lecia powstania firmy. Stało się to okazją do uhonorowania firmy oraz jej pracowników wyróżnieniami SEP, które wręczył prezes Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich dr inż. Jan Kapinos, w towarzystwie członka Zarządu Głównego SEP mgr inż. Krzysztofa Kolonki. Odznaczeni zostali ZPBE „Energopomiar-Elektryka” Sp. z o.o. – Złotą Odznaką Honorową SEP, mgr inż. Waldemar Olech, długoletni pracownik firmy oraz zasłużony działacz SEP – Szafirową Odznaką Honorową SEP.

Wyróżniony Szafirową Odznaką Honorową SEP mgr inż. Waldemar Olech w towarzystwie prezesa Daniela Pawłowskiego, prezes Koła SEP przy ZPBE „Energopomiar-Elektryka” Sp. z o.o. mgr inż. Urszuli Nabiałczyk oraz Jana Kapinosa i Krzysztofa Kolonko

 

Czego życzy Pan  „ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA”  na kolejne 25 lat?

Swoje życzenia chciałbym poprzedzić podziękowaniem – wszystkim tym, którzy przyczynili się do osiągnięcia tych wszystkich sukcesów, którzy swoją codzienną pracą umożliwiają dostarczanie usług i produktów na najwyższym poziomie. Dziękuję i życzę nam wszystkim dalszych sukcesów i pielęgnowania tej nieprzypadkowej jakości przez kolejne lata!

Proszę przyjąć raz jeszcze gratulacje i życzenia dalszych sukcesów. Dziękuję za rozmowę.

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

To Top