Wywiady

Energopomiar-Elektryka świętuje 30 lat istnienia

W tym roku gliwicka firma Energopomiar-Elektryka świętuje swoje
30. urodziny. Z tej okazji przeprowadziliśmy wywiad z jej Członkiem Zarządu Jackiem Sanockim.

Początki Energopomiaru-Elektryki

W 2022 roku  Energopomiar-Elektryka  obchodzi jubileusz 30-lecia działalności. Proszę przyjąć gratulacje!

– Dziękuję bardzo. Faktycznie, we wrześniu tego roku Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki „ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA” działający jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, obchodzi swoje 30–lecie pracy na rzecz energetyki zawodowej i przemysłowej zarówno krajowej, jak i zagranicznej.

Dziś to wysoce wyspecjalizowana firma inżynierska, znana szeroko poza Gliwicami, której załogę budują
cenieni w energetyce eksperci. Jakie były początki firmy?

– Pod koniec lat osiemdziesiątych XX wieku duch przemian politycznych, gospodarczych i społecznych  jaki ogarnął cały kraj,  nie ominął także firmy Energopomiar Gliwice. Właśnie w tym okresie rozpoczęły się wśród pracowników ówczesnego Zakładu Elektrycznego Energopomiaru, intensywne poszukiwania i próby umiejscowienia się w nowych realiach gospodarczych. Dotychczasowe ograniczone ramy gospodarki tłumiły wśród pracowników ich dobre cechy, takie jak indywidualność, samodzielność, no i przede wszystkim ograniczały wysokość wynagrodzenia. Na dodatek wynagrodzenia te najczęściej miały niewiele wspólnego z efektami ich pracy, a słowo „zysk” należał do zbioru pojęć abstrakcyjnych.

Trzeba było podjąć konkretne zadania, aby przystosować się do nowej sytuacji…

– Właśnie. Na fali zmian następujących w całym kraju, koleżeńska grupa inicjatywna, rozpoczęła przygotowania do przekształcenia Zakładu Elektrycznego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Działania te zakończyły się pełnym sukcesem 14 sierpnia 1992 r., kiedy to nastąpiło oficjalne zawarcie umowy spółki. Jako ciekawostkę warto dodać, że nieco później energetyka zawodowa uznała oficjalnie dzień 14 sierpnia za swoje święto zawodowe, czyli Dzień Elektryka, co ucieszyło założycieli naszej spółki i do dzisiaj pozostaje ich niemałą satysfakcją.

Jak wyglądały pierwsze władze spółki?

– Akt notarialny podpisało 56 pracowników firmy, wraz z głównym udziałowcem, czyli firmą Energopomiar, od którego wydzierżawiono majątek, sprzęt i inne zobowiązania, oraz przejęto wszystkie prawa, zobowiązania i produkcję w toku.

Pierwszym Prezesem Zarządu Spółki został nieżyjący już Pan Jerzy Jendroszczyk, który podjął się wraz z załogą „przekierowania” firmy na nowe tory.

Czy może Pan przybliżyć tę wcześniejszą działalność Energopomiaru? Rozumiem, że stanowi ona swego rodzaju korzenie obecnego zakładu?

– Nasze doświadczenia sięgają lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, gdyż nasza działalność jest kontynuacją działalności Gliwickiego Energopomiaru, a w szczególności Zakładu Elektryki i Gospodarki Elektroenergetycznej. Nasza droga i zmiany jakich się podjęliśmy w latach dziewięćdziesiątych do dnia dzisiejszego, bardzo przypomina historię innych firm, które podjęły ryzyko zmian. Mamy to szczęście, że my doszliśmy do dnia dzisiejszego, a nie wszystkim to się udało. Aktualnie działamy w ramach jednej Grupy Kapitałowej -Energopomiar, co w istotny sposób zwiększa zakres możliwych prac i realizowania całościowych projektów z korzyścią dla naszych Klientów.

Energopomiar funkcjonował w takiej postaci do początku lat 90-tych ubiegłego stulecia. Czy firma uczestniczyła w swoistym przełomie, jakiemu uległa wówczas gospodarka Polski?

– Tak, przede wszystkim w zarządzaniu. Z początku wydawało się, że dotychczasowy zakres oferowanych usług technicznych, stosowana technologia pomiarów i badań, jak i oferta produkcyjna, w zupełności wystarcza. Bardzo szybko zrozumiano jednak, że wokół spółki zaczęła wyrastać konkurencja. Spółka przestała być w niektórych dziedzinach monopolistą, inne firmy też poczuły smak prywatyzacji i nauczyły się odróżniać zyski od strat. Na rynku zaczęły się pojawiać nowoczesne wyroby z branży energetycznej, dalece zaawansowane technicznie. Nastąpił burzliwy rozwój gospodarki, oraz duże zmiany w przepisach, normach i zarządzeniach.

Energopomiar-Elektryka dzisiaj

Firma zajmuje w wielu dziedzinach swojej działalności pozycję lidera, co sprawia, że logo Energopomiar-Elektryka jest rozpoznawalne w branży energetycznej. W czym tkwi tajemnica sukcesu?

– Od początku powstania przyświeca nam hasło „Jakość nie jest przypadkiem” i zgodnie z tym przesłaniem realizujemy nasze usługi, zapewniając naszym Klientom najwyższą jakość, opartą na wieloletnim doświadczeniu naszych pracowników. Jest to wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska, wyróżniająca się doskonałą znajomością realiów technicznych polskiej energetyki. Dotychczasowa działalność pozwoliła nam zebrać bogate doświadczenie w wykonywaniu prac dla potrzeb energetyki zawodowej i przemysłu, w tym w produkcji specjalistycznej aparatury pomiarowej. Podsumowując: źródła naszego sukcesu, to wieloletnie doświadczenie w branży energetycznej, oraz Załoga, czyli rozpoznawalne nazwiska specjalistów.

Inni też mogą powiedzieć, że pracują u nich fachowcy. Co Pana zdaniem  wyróżnia fachowców Energopomiaru-Elektryki?

– Wymienię najważniejsze. Po pierwsze duża wiedza techniczna. Po drugie wieloletnie doświadczenie specjalistyczne w branży energetycznej. Dalej idąc, kontynuacja działalności w tej branży i przekazywanie własnych doświadczeń kolejnym pokoleniom. I co równie ważne, nasi specjaliści realizują podstawowe założenie polityki naszej firmy, która opiera się na wspieraniu naszych Klientów, na każdym etapie wykorzystywania energii elektrycznej, począwszy od jej wytwarzania, poprzez przesył, a na jej wykorzystaniu kończąc.

Domyślam się, że kwalifikacje i doświadczenie to tylko połowa sukcesu?

– Dokładnie. Wszelkie nasze działania zmierzają do minimalizacji, a nawet likwidacji ryzyka niepotrzebnych lub zawyżonych kosztów, których przyczyny mają trojakie źródło. Po pierwsze, są to błędne wybory. Tutaj doradzamy na etapie planowania inwestycji i zakupu urządzeń. Drugie, to brak niezależnego nadzoru nad produkcją zamówionych urządzeń. Jako antidotum proponujemy w tym przypadku, testy odbiorcze u producenta i na miejscu ich zainstalowania. Trzecia z przyczyn, to brak niezależnego nadzoru w trakcie eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych. Dlatego minimalizujemy skutki awarii eksploatowanych lub nadzorowanych urządzeń i instalacji, poprzez objęcie ich nadzorem diagnostycznym, oraz doradztwo w przypadkach zdarzeń losowych lub wymiany w ramach ich modernizacji.

Doświadczenia Energopomiaru-Elektryki

Na przestrzeni 30-lecia istnienia firmy zespół zrealizował wiele projektów. Co można tutaj wymienić?

– Pracownicy Spółki brali czynny udział przy uruchamianiu bloków energetycznych na największych elektrowniach zawodowych i przemysłowych. Wykonywane były odbiory fabryczne generatorów, transformatorów, kabli, rozdzielnic, przekładników, wyłączników, zabezpieczeń, urządzeń łączności, prostowników, akumulatorów, u producentów krajowych i zagranicznych. Uczestniczyliśmy w pracach pomiarowych, uruchomieniowych i modernizacyjnych na wszystkich dużych stacjach elektroenergetycznych KSE w zakresie transformatorów, kabli, dławików kompensacyjnych, układów kondensatorowych, przekładników, wyłączników, silników, układów EAZ, łączności, telezabezpieczeń, układów odgromowych i przeciwporażeniowych i innych.

Czyli uruchamianie bloków, odbiory, prace pomiarowe. Co jeszcze?

– Wykonywaliśmy montaż, badania i uruchomienie systemu rozliczeniowego energii elektrycznej, badania jakości energii elektrycznej (pomiary harmoniczne, migotanie światła, tzw. „efekt flickera” ) na bardzo wielu obiektach elektroenergetycznych, a także setki ekspertyz i badań poawaryjnych dotyczących transformatorów, linii kablowych i napowietrznych, rozdzielnic, baterii akumulatorowych, generatorów, silników, ograniczników przepięć, przekładników, zabezpieczeń i układów łączności. Pracownicy Spółki wykonywali ponadto pomiary i badania środowiskowe na stanowiskach pracy, a także dziesiątki ekspertyz z dziedziny ochrony przeciwporażeniowej, pomiarów wpływu na ludzi i środowisko pól elektromagnetycznych, hałasu, wibracji i drgań. Badaliśmy termowizyjnie linie i stacje elektroenergetyczne, domy mieszkalne, obiekty przemysłowe, kominy, kotły i piece z ziemi i z powietrza. Pracownicy spółki pełnili też funkcję nadzoru eksperckiego podczas budowy, lub modernizacji obiektów elektroenergetycznych.

Dużo tego…

– Ale to nie wszystko. Firma była współorganizatorem tak ważnych dla energetyki zawodowej prac jak: obrona i odbudowa systemu elektroenergetycznego w warunkach awarii systemowej, oraz uruchamiania układów stacyjnej automatyki napięciowej. Uczestniczyła w pracach przy połączeniu krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) z systemem zachodnioeuropejskim (UCPTE), na stacjach granicznych. Zainstalowała system wizualizacji i synchronizacji (urządzenia typu MUW realizowały te połączenia). Wykonywała badania szynoprzewodów w izolacji SF6 rozdzielni w Rafinerii ORLEN w Płocku, badania pomontażowe, oraz uruchomieniowe rozdzielni trójsystemowej 30-to polowej 110 kV w izolacji SF6, w ramach modernizacji rozdzielni napowietrznych w Łagiszy. Wykonała wiele prac studialnych dotyczących kompensacji mocy biernej i zasad rozliczeń pomiędzy PSE, a odbiorcami energii elektrycznej.

Czy Energopomiar-Elektryka poza szeroko rozumianymi usługami dla energetycznej gałęzi przemysłu oferujecie Państwo konkretne produkty?

– Oczywiście. Dzięki Spółce wprowadzono na rynek sporo nowej aparatury kontrolno-pomiarowej, przyrządów i zabezpieczeń m. in. cyfrowe analizatory obwodów trójfazowych ANOT –10, komputerowe  zestawy do diagnostyki transformatorów typu UDT, oraz sprawdzania  zabezpieczeń typu APZL, modele cieplne transformatorów typu MCT i wskaźniki położenia przełącznika zaczepów typu PZT, specjalistyczne sekundomierze typu SM, mierniki niejednoczesności działania styków wyłącznika typu MND, urządzenie telesterowania typu RL64D, oraz zabezpieczenia typu RPFk i RTZ.

Kim są Państwa klienci?

– Począwszy od roku 1992, aż do dziś, jest ta kilkuset podmiotów gospodarczych rocznie. Można tu wymienić energetykę zawodową, czyli Elektrownie, PSE, Zakłady Energetyczne – około 60 %, firmy takie jak Elbudy, Elektromontaże, Energoprojekty, Elektrobudowy, fabryki transformatorów, rozdzielnic, kabli, zabezpieczeń, a także firmy przemysłowe jak kopalnie, huty, KGHM czy Orlen. Obecnie Spółka poszerzyła grono swoich klientów również o farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, oraz elektrownie wodne.

Nagrody dla Energopomiaru-Elektryki

Działalność „Energopomiaru-Elektryki” była wielokrotnie doceniana w kraju – mogą się Państwo poszczycić niejedną prestiżową nagrodą…

– Jest ich wiele, więc postaram się krótko i chronologicznie wymienić najważniejsze. Pierwsze wyróżnienie otrzymaliśmy w 2002 roku na Międzynarodowych Targach Energetycznych w Bielsku-Białej, za model cieplny transformatora typ MCT-10. W następnych latach na tych samych targach nagradzany był nasz układ do diagnostyki transformatora typ UDT-1, wskaźnik użycia magnesu neodymowego typ WMN-1, urządzenie telesterowania RL 64D, oraz  wymuszalnik prądowy typ
WP-1000. Uznanie zyskały też nasze mierniki niejednoczesności działania styków wyłącznika typu MND-20 i MND-26. A już całkiem niedawno nagrodzono nas za kolejne nowatorskie pomysły: tester przekładników prądowych typ mini TP, oraz stacje ładowania EP charger S, L, Wall Box.

Nagradzano Was jednak nie tylko na targach…

– Oczywiście. Otrzymaliśmy np. tytuł Orła Tygodnika „Wprost”, czy wyróżnienie „Diamenty Forbesa” miesięcznika „Forbes” w kategorii firm o poziomie przychodów od 5 do 50 milionów złotych w województwie śląskim.

Przyszłość Energopomiaru-Elektryki

Mamy obecnie bardzo trudny czas w gospodarce, szczególnie w branży energetycznej. Jak radzicie sobie Państwo w tym okresie?

– Mając tak mocne fundamenty zakorzenione w energetyce zawodowej, ogromną wiedzę popartą 30-letnim doświadczeniem, wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników wykorzystującą specjalistyczną aparaturę, patrzę w przyszłość z optymizmem. Transformacja energetyki, jaka dokonuje się obecnie, jest nie tylko wyzwaniem dla naszej Spółki, ale również, a może przede wszystkim, nadzieją na nowy etap działalności.

A konkretnie?

– Kontynuując dalszą działalność związaną z energetyką konwencjonalną, Spółka poszerzyła swój zakres prac o usługi związane z Odnawialnymi Źródłami Energii (OZE). Mamy tu więc usługi związane z pomiarami rozruchowymi i eksploatacyjnymi, oraz wykonywaniem testów dla modułów wytwarzania energii (kodeksy sieciowe) na Farmach Wiatrowych, zarówno lądowych jak i morskich. Zajmujemy się modernizacją i rozbudową układów w Elektrowniach Wodnych, pomiarami w zakresie pomiarów transformatorów i olei elektroizolacyjnych, a także ekspertyzami dla wykonawców farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Oczywiście pełnimy też nadzór  jako Inżynier Kontraktu na tych obiektach. Co do produkcji, to zajmujemy się produkcją i sprzedażą ładowarek do samochodów elektrycznych. Mogę też wspomnieć o wzorcowaniu urządzeń pomiarowych do jakości energii elektrycznej, a także o opracowywaniu narzędzi informatycznych służących do zarządzania obszarami autonomicznymi, wykorzystującymi źródła OZE, magazyny energii w ramach elektroprosumeryzmu / spółdzielni energetycznych. Na koniec tej wyliczanki dodam jeszcze realizację projektów dotyczących zarządzania mikrosiecią w oparciu o budowę i implementację Sieciowych Terminali Dostępowych Węzłowych STDW, dotyczącą rozproszonego magazynowania i zarządzania energią.

Jesteście organizatorami cyklicznych konferencji „Zarządzanie Eksploatacją Transformatorów”. Po  przerwie spowodowanej pandemią, w tym roku powraca ona do kalendarza.  Proszę przybliżyć nam tegoroczne wydarzenie.

– Z nieskrywaną satysfakcją powiem, że w dniach 12-14 października 2022 r. w Wiśle-Jaworniku odbędzie się organizowana przez nas konferencja naukowo-techniczna p.t. „Zarządzanie Eksploatacją Transformatorów”. Będzie to już XII Konferencja poświęcona tematyce eksploatacji transformatorów energetycznych, stanowiąca międzynarodowe forum wymiany doświadczeń zarówno użytkowników, jak i producentów transformatorów energetycznych. I co jest warte podkreślenia, największy atut naszych konferencji, to spotkanie projektantów i producentów z użytkownikami. Nasza konferencja przyczynia się do poszerzenia i wykorzystania wiedzy dotyczącej aktualnych problemów związanych z eksploatacją transformatorów w krajowej energetyce, a także ułatwia zacieśnienie kontaktów koleżeńskich oraz biznesowych.

Konferencję organizujemy przy współudziale naszego partnera firmy „Energopomiar” Sp. z o.o. oraz Hitachi Energy Poland sp. z o.o., Schneider Electric Transformers Poland Sp. z o.o. i Fabryki Transformatorów w Żychlinie Sp. z o.o. Patronat nad obradami objęły m.in. Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Polski Komitet Wielkich Sieci Elektrycznych oraz TAURON Dystrybucja S.A. oraz ENERGA OPERATOR S.A.

Jakie będą tematy konferencji?

– Głównymi zagadnieniami, które będą poruszane w czasie obrad będą kierunki zmian wprowadzonych w najnowszej edycji Ramowej Instrukcji Eksploatacji Transformatorów (wyd. 2022 r. – właśnie ukazało się drukiem), diagnostyka techniczna – nowe metody, ich przydatność i doświadczenia praktyczne, a także aktualne problemy i zagrożenia związane z izolacją olejowo-papierową transformatorów, w aspekcie ochrony środowiska, oraz zagadnień ekonomicznych – wydłużanie jej żywotności. Kolejne aspekty jakie poruszymy, to biodegradowalne ciecze dielektryczne (estry naturalne i syntetyczne), skuteczność systemów monitoringu on-line w zapobieganiu awarii, oraz nowe konstrukcje transformatorów (w tym dedykowane na Morskie Farmy Wiatrowe) i przekładników, oraz ich wpływ na niezawodność w eksploatacji.

Czego życzy Pan  Energopomiarowi-Elektryce  na kolejne 30 lat?

– Oczywiście samych sukcesów i przetrwania na rynku energetycznym. Ale przyznam, że rocznica ma dla mnie wymiar również bardzo osobisty. Wśród „ojców założycieli” był mój ojciec, Andrzej Sanocki, pracujący w Energopomiarze od samego początku powstania Spółki. Przez wiele lat był w Zarządzie, a obecnie jest na zasłużonej emeryturze. Jestem kontynuatorem tradycji rodzinnej i szczególnie zależy mi na dalszym rozwoju firmy. Zasiadając za sterami w roku trzydziestolecia po okresie problemów, wynikających między innymi z pandemii wirusa COVID-19 i ograniczeń dla gospodarki, chcę wraz z obecnym Prezesem Zarządu Spółki Remigiuszem Krajcerem otworzyć spółkę na nowe wyzwania wynikające z szybko następujących zmian na rynku energetycznym. To takie nasze nowe otwarcie.

Proszę przyjąć raz jeszcze gratulacje i życzenia dalszych sukcesów. Dziękuję za rozmowę.

– Ja również dziękuję za możliwość przybliżenia czytelnikom naszej Firmy.

www.elektryka.pl

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top