Aktualności

Energooszczędne Napędy Przekształtnikowe w Przemyśle – KONFERENCJA NAUKOWO–TECHNICZNA

W dniach 15-17.06.2016  r. w Hotelu Zamek Na Skale w Trzebieszowicach k. Lądka Zdroju odbyła się I-sza Konferencja Naukowo Techniczna „Energooszczędne Napędy Przekształtnikowe w Przemyśle”. Organizatorem Konferencji była Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Współorgani- zatorami Konferencji byli: Instytut Układów Elektrome- chanicznych i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Opolskiej, Oddział Opolski Stowarzyszenia Elektryków Polskich   oraz  firmy:   DANFOSS   Poland   sp.   z  o.o. i JADAN Automatyka sp. z o.o. Konferencja została zorganizowana pod patronatem Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Waldemara Rebizant, Polskiego Towarzystwa Elek- trotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS) oraz firmy z grupy kapitałowej KGHM – INOVA Centrum Innowacji Technicznych sp. z o.o. Przewodniczącą Ko- mitetu programowego i Gospodarzem Konferencji była prof. dr hab. inż. Teresa Orłowska-Kowalska – Kierow- nik Katedry Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycz- nych Politechniki Wrocławskiej.

Danfoss_1

Rys. 1 Uroczyste otwarcie Konferencji przez prof. dr hab. inż. Teresę  Orłowską-Kowalską.

Konferencja zorganizowana została jako spotkanie spe- cjalistów i praktyków z ośrodków naukowych i przemy- słowych, zajmujących się szeroko pojętą tematyką napę- dów elektrycznych. Stanowiła forum do wymiany do- świadczeń i prezentacji najnowszych prac dotyczących projektowania, eksploatacji i diagnostyki napędów elek- trycznych. Udział w Konferencji wzięli pracownicy nau- kowi z Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Opol- skiej oraz przedstawiciele przemysłu i energetyki zawo- dowej. Tematyka I Konferencji ENPP 2016 podzielona została na pięć sesji plenarnych: „Problemy eksploatacji przekształtnikowych napędów elektrycznych w przemy- śle” – Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Teresa Orłow- ska-Kowalska   (Politechnika   Wrocławska),  „Problemy

energooszczędności w napędach z przemiennikami czę- stotliwości” – Przewodniczący: mgr inż. Ryszard Bier- nacki (KGHM Polska Miedź SA), „Współpraca prze- mienników częstotliwości z nowoczesnymi silnikami energooszczędnymi – Dyrektywa Ecodesign” – Przewod- niczący: dr hab. inż. Jan Zawilak (Politechnika Wro- cławska), „Jakość energii elektrycznej i jej wpływ na pracę napędów elektrycznych” – Przewodniczący: dr hab. inż. Ryszard Beniak (Politechnika Opolska) i „Monito- rowanie i diagnostyka napędów elektrycznych z prze- miennikami częstotliwości” – Przewodniczący: dr inż. Zbigniew Ławrowski (Energotest-Diagnostyka sp.z o.o.).

Danfoss_2

Rys. 2 Wystąpienie dr hab. inż. Jana Zawilaka z Politechniki Wrocławskie

Przez cały drugi dzień Konferencji do zwiedzania do- stępne było mobilne stanowisko wystawiennicze firmy Danfoss Poland sp. z o.o., w którym prezentowana była najnowsza oferta handlowa VLT® i VACON.

Danfoss_3

Rys. 3 Mobilne stanowisko wystawiennicze firmy Danfoss sp. z o.o.

Ciekawostką wzbudzająca bardzo duże zainteresowanie odwiedzających samochód wystawienniczy była możli- wość zapoznania się z aplikacjami firmy Danfoss opar- tych na przetwornicach VLT® oraz VACON, poprzez odbycie „wirtualnego spaceru” w okularach 3D po  instalacjach technologicznych, na których zabudowane zosta- ły urządzenia firmy Danfoss.

Danfoss_4

Rys. 4 Prof. dr hab. inż. Teresa Orłowska-Kowalska podczas zwiedzania mobilnego stanowiska wystawienniczego firmy Danfoss.

Do każdej z sesji plenarnych wybrano referaty, których autorami byli przedstawiciele ośrodków naukowych jak   i referaty, których autorami byli przedstawiciele przemy- słu.

Danfoss_5

Rys. 5 Wystąpienie dr inż. Arkadiusza Gardeckiego z Politechniki Opolskiej.

Połączenie zaprezentowanej podczas każdej z sesji ple- narnej wiedzy teoretycznej, nowinek technicznych ze świata nauki w zderzeniu z doświadczeniami praktycz- nymi z udanymi jak również nie udanymi wdrożeniami aplikacji w przemyśle oraz doświadczeniami eksploata- cyjnymi różnych układów napędowych wywoływało burzliwą a zarazem bardzo ciekawa dyskusję pomiędzy uczestnikami konferencji.

Danfoss_6

Rys. 6 Stoiska wystawiennicze firm wygłaszających swoje referaty podczas sesji posterowej.

 

Na koniec drugiego dnia Konferencji zorganizowana zo- stała sesja posterowa, podczas której swoje krótkie refe- raty wygłosili przedstawiciele firm, które prezentowały się również na stoiskach wystawienniczych, przedstawia- jąc swoje rozwiązania techniczne oraz specjalistyczną ofertę handlową z branży szeroko pojętych układów na- pędowych oraz ich diagnostyki.

Na zakończenie Konferencji rozstrzygnięty został kon- kurs na najlepsze stoisko wystawiennicze. Puchar otrzy- mała firma INOVA Centrum Innowacji  Technicznych sp. z o.o.

Danfoss_7

Rys. 7 Przedstawiciele firmy INOVA sp. z o.o.

z pucharem za najlepsze stanowisko wystawiennicze.

W konferencji wzięło udział prawie 100 uczestników, co jak na pierwszą edycję uznać należy za duży sukces.

Organizatorzy zamykając Konferencję wyrazili nadzieję, że podczas II edycji Konferencji, która ma być organi- zowana w pierwszej  połowie  czerwca  2017r.  uda  się  w jeszcze większym stopniu doprowadzić do połączenia wiedzy  naukowej   z   doświadczeniami   wyniesionymi z życia codziennego.

Danfoss_8

Rys. 8 Uroczystość zamknięcia konferencji. Stoją od lewej: prof. dr hab. inż. Teresa  Orłowska-Kowalska, mgr inż. Marek Szwonek -Dyrektor Sprzedaży Działu Napędów firmy Danfoss sp. z o.o. oraz mgr inż. Wiesław Jasina – Prezes firmy Jadan Automatyka sp. z o.o.

Organizatorzy chcą stworzyć cykliczną Konferencję, na której spotykać się będą przedstawiciele nauki oraz sze- roko pojętego przemysłu oraz energetyki zawodowej.

Rafał Kurzywilk Oddział Opolski SEP

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top