UDE 8/2015
Start
Badania Naukowe
Aktualności
Czasopismo On-line
Technologie, Produkty
Wywiady
Transformatory
Eksploatacja i remonty
Targi i konferencje
Prenumerata
Cennik reklam
Kontakt
Newsletter

 
Enervision
Apator
 energopomiar_elektryka
elbudowa
logo_jm-tronik150
ZREW Transformatory
elektrobud_1
hitachi_inspirethenext
  makita
  Wortal Narzędziowy
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
 
Start arrow Technologie, Produkty arrow KEW 3125 Miernik rezystancji izolacj
KEW 3125 Miernik rezystancji izolacj
03.11.2007.
biall_1    Pomiar rezystancji izolacji to jeden z najczęściej wykonywanych pomiarów instalacji elektrycznej, kabli i urządzeń elektroenergetycznych jak transformatory, silniki, generatory, linie energetyczne itp. przy napięciach testu najczęściej od 500V do 5kV. Rezystancja izolacji mierzona jest również w instalacjach telekomunikacyjnych - ale przy znacznie niższych napięciach testu.

Dlaczego przeprowadzamy pomiar rezystancji izolacji ?

    Pomiar rezystancji izolacji jest konieczny w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej i przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej. Do zagrożenia pożarowego prowadzą najczęściej zwarcia doziemne oraz międzyprzewodowe, rzadziej podobne zwarcia występujące w urządzeniach odbiorczych. Natomiast zagrożenie porażeniowe jest stosunkowo rzadkie w przypadku prowadzenia instalacji w dostępnych do dotyku osłonach lub korytach metalowych. Jest natomiast wysokie w przypadku uszkodzeń izolacji przewodów ruchomych lub uszkodzeń izolacji roboczej w urządzeniach klasy ochronności 0 i I z częściami przewodzącymi dostępnymi do dotyku. Skutkiem niskiego stanu izolacji jest zawsze pojawienie się prądów upływowych co wywołuje straty energii i wzrost kosztów eksploatacji instalacji. Ponieważ stan izolacji podlega degradacji  w skutek oddziaływania czynników elektrycznych, mechanicznych, klimatycznych itp. konieczna jest okresowa kontrola jej stanu.

    Pomiar rezystancji izolacji przeprowadzany jest na odłączonej od napięcia instalacji elektrycznej i polega na obciążeniu jej odizolowanych (odseperowanych) fragmentów stałym napięciem próby w określonym czasie.

  
Charakterystyczne cechy pomiarów rezystancji izolacji
   

    Podczas testu rezystancji izolacji zostaje przyłożone do obiektu napięcie probiercze i jednocześnie mierzony jest prąd upływowy płynący w mierzonym obiekcie wywołany obciążeniem izolacji napięciem probierczym (Rys 2).  Na podstawie tych dwóch wielkości wyliczana jest wartość rezystancji izolacji. Jest  charakterystyczne, że wartość rezystancji izolacji jest zmienna w czasie pomiarów i  ogólnie zależy od charakteru obiektu, wilgotności, temperatury i wartości napięcia probierczego. Ze wzrostem napięcia próby rezystancja izolacji początkowo bardzo szybko maleje aby ustalić się na ogół przy napięciu rzędu kilkuset woltów. Jeżeli przez pewien czas będziemy utrzymywać stałe napięcie próby to zaobserwujemy wzrost rezystancji izolacji spowodowany spadkiem wartości płynącego prądu upływowego. Podczas pomiarów rezystancji izolacji mamy do czynienia z pojemnością układu jaki tworzą żyły, izolacja, płaszcze i pancerze kabli co powoduje, że od momentu rozpoczęcia testu płynie prąd ładowania, który stopniowo zmniejsza się aż do ustalenia stałego prądu upływowego. Czas zaniku prądu ładowania zależny jest od pojemności badanego obiektu i rezystancji wewnętrznej źródła napięcia. Po pewnym czasie (zalecane 60s) obciążenia w stałych warunkach obiektu badań danym napięciem probierczym ustala się stała wartość rezystancji izolacji. Od tego momentu w mierzonym obwodzie płynie ustalony prąd upływowy. Bowiem tylko w teorii możemy założyć, że rezystancja izolacji jest nieskończenie wielka i nie będzie płynął przez nią żaden prąd. Oczywiste jest przy tym, że wartość tego prądu będzie zależna od rodzaju i stanu izolacji. Wartość tego prądu  nie może przekraczać określonych dopuszczalnych wartości.  Np. w przypadku kabli energetycznych wg danych producenta  izolacja każdej żyły kabla o napięciu powyżej 1 kV obciążona napięciem równym 75% probierczego napięcia fabrycznego przy długości linii 330m powinna zapewniać ograniczenie prądu upływowego do max 100mA).

 

biall_2

 

                            Rys.2 Pomiar rezystancji izolacji miernikiem KEW3125.

    W tabeli 1 podano wymagania odnośnie minimalnej wartości rezystancji izolacji i wartości napięć pomiarowych dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia zgodnie z normą PN-EN 60364-6-61: 2000.

 

Napięcie robocze instalacji

Napięcie pomiarowe

Wymagania minimalnej rezystancji izolacji

do 50V napięcia przemiennego lub do 120V napięcia stałego

250V

0,25MΩ

powyżej 120V do 500V

500V

0,50MΩ

powyżej 500V do 1000V

1000V

1,00MΩ

powyżej 1000V

2500V

zgodnie z wymaganiami wytwórcy

Tabela 1 Wymagania minimalnej rezystancji izolacj

 

Ogólne zasady przeprowadzania pomiarów

 1. Należy upewnić się, ze odłączone zostało główne zasilanie i obiekt nie jest pod napięciem
 2. Instalację rozległą należy badać osobno na odłączonych od siebie fragmentach. Jednocześnie starać się aby załączone były wyłączniki badanej części instalacji tak aby badać instalację wg zasady skonfigurowania jej dla jak najmniejszej rezystancji.
 • pomiary izolacji pomiędzy przewodami napięciowymi (zasilającymi) prowadzimy po upewnieniu się, że obiekt badany jest rozwarty. Zwarcia obwodu mogą być spowodowane przyłączeniem do obwodu sprzętu elektrycznego, przez lampy fluorescencyjne, cewki przekaźników itp. Obwody lub składniki obwodów, które mogą zostać zniszczone na skutek pomiaru rezystancji izolacji muszą być usunięte z mierzonego obwodu na czas pomiaru. Pomiary prowadzimy kolejno pomiędzy przewodami fazowymi (L1-L2, L1-L3, L2- L3) – przy instalacji trójfazowej  
 • pomiar rezystancji izolacji pomiędzy przewodami fazowymi (L) i uziemieniem/przewodem ochronnym (PE) prowadzimy na instalacji odłączonej od głównego zasilania. Przewód pomiarowy podłączony do gniazda „Uziemienie” miernika podłączamy do przewodu uziemienia a przewód napięciowy łączymy kolejno z przewodami fazowymi. Jeżeli nie można odłączyć wszystkich obiektów to można dokonać próby pomiędzy przewodem ochronnym PE i zwartymi przewodami fazowymi.
 1. Należy dobrać odpowiednio napięcie próby testu wg ogólnej zasady, że napięcie testu  powinno w przybliżeniu być 2x większe od nominalnego napięcia pracy. Nie należy stosować do testów wyższych napięć niż zalecane gdyż stosowanie wyższych napięć niepotrzebnie i zawsze niekorzystnie może wpłynąć na stan i trwałość izolacji
 2. Sprawdzić wilgotność względną i temperaturę otoczenia i określić jej możliwy wpływ na wynik testów
 3. Należy określić wstępnie charakter izolacji wynikający m. innymi z typu kabli i dobrać odpowiednią metodę badania
 4. Należy zachować odpowiednią ostrożność przy pomiarach gdyż napięcie testu może stwarzać poważne zagrożenie porażeniowe dla operatora i osób postronnych. Także niektóre obwody, silniki, pompy elektryczne zawierające zespoły elektroniki WOGÓLE NIE MOGĄ BYĆ PODDAWANE TESTOM  z uwagi na niebezpieczeństwo uszkodzenia.
 5. Mimo, że w zasadzie wszystkie mierniki posiadają układy automatycznego rozładowania mierzonego obwodu zawsze na koniec pomiarów należy upewnić się, że obwód jest rzeczywiście rozładowany.
 6. Jeżeli istnieje jakiekolwiek podejrzenie, że miernik rezystancji izolacji nie funkcjonuje prawidłowo należy bezwzględnie upewnić się czy jego wskazania są wiarygodne a napięcie próby jest odpowiednie. ( W zasadzie prawidłowość pracy miernika powinna być sprawdzana każdorazowo przed rozpoczęciem i po zakończeniu pomiarów). Praktycznym sposobem jest zastosowanie do testu miernika uniwersalnego z odpowiednim zakresem pomiarowym napięcia stałego i znaną rezystancją wewnętrzną (jest to najczęściej 10MW). Po połączeniu gniazda „E” miernika rezystancji z gniazdem „+” miernika i gniazda „LINE” z gniazdem „COM” miernika i następnym naciśnięciu przycisku testu na sprawdzanym mierniku rezystancji izolacji odczytamy wartość napięcia wyjściowego testującego i jednocześnie na mierniku rezystancji izolacji odczytamy wartość rezystancji wewnętrznej multimetru. Jest to jednak metoda przybliżona gdyż pomiar napięcia testu przebiega przy prądzie testu znacznie mniejszym od nominalnego.

Ograniczenia oceny instalacji na podstawie badań rezystancji izolacji

    Przy całościowej ocenie stanu instalacji na podstawie wyniku badań rezystancji izolacji należy pamiętać o ograniczeniach tej metody:   
 1. Pomiary odbywają się na instalacji odłączonej od zasilania. Jest to oczywista trudność gdyż wymaga to wyłączenia badanej instalacji z eksploatacji co często jest wręcz niemożliwe.
 2. Pomiary rezystancji odbywają się stałym napięciem testu podczas gdy rzeczywista instalacja pracuje pod napięciem przemiennym co powoduje, że charakter prądów upływowych ma inny przebieg. W warunkach normalnej eksploatacji instalacji mogą pojawiać się też przepięcia, składowe harmoniczne, które mogą wpływać na pogorszenie stanu izolacji i powstawanie prądów upływowych
 3. Podczas badania rezystancji instalacji odłączane są lub nie pracują filtry, aktywne lub bierne układy kompensacji mocy biernej czy też harmonicznych, falowniki itp. mające wpływ na powstawanie prądów upływowych.
 4. Z uwagi na powyższe pomiar rezystancji izolacji tylko z dużymi ograniczeniami może być uznany jako miarodajny co do oceny prądów upływowych instalacji w szczególności co do określenia max wartości okresowego prądu upływowego mającego duży wpływ na powstawanie strat energii i powstawanie zagrożeń. 
biall_3
Rys.3 Wyświetlacz miernika KEW3125
  
    Niezależnie od powyższych ograniczeń sprawdzenie rezystancji izolacji jest jednym z podstawowych i najczęściej stosowanych testów instalacji elektrycznej w tym jako jeden z podstawowych testów nowo-oddawanych do eksploatacji  instalacji, testów fabrycznych i okresowych kabli zwłaszcza energetycznych i okresowego sprawdzania  instalacji elektrycznych.
biall_4
Rys. 4 Pomiar rezystancji izolacji z wykorzystaniem gniazda "GUARD".

 

Miernik rezystancji izolacji KEW3125

KEW3125 to miernik rezystancji izolacji mogący z powodzeniem służyć i do pomiarów instalacji niskiego napięcia 230V jak i wysokonapięciowych testów instalacji elektroenergetycznych i kabli energetycznych.

KEW3125 to cztero-zakresowy miernik rezystancji izolacji z napięciami próby 500/1000/2500/5000V z tolerancją +20%/-0% (+30%/0% dla 500V), co gwarantuje przeprowadzanie testów z napięciem co najmniej nominalnym. Wyniki pomiarów przedstawiane są w postaci cyfrowej na dużym czytelnym wyświetlaczu LCD (Rys.3) z podświetlanym tłem oraz na łukowym 36 segmentowym wskaźniku analogowym (bargrafie) - co pozwala  śledzić zmiany wartości rezystancji podczas testu.

Miernik posiada 5 auto-zakresów rezystancji izolacji: 99,9M/999M/9,99G/99,9G/1000GW (najlepsza rozdzielczość 0,1MW), przy czym dla napięcia próby 500V maksymalny zakres wynosi 999MW, dla 1000V - 9,99GW, dla 2500V - 99,9GW i dla 5000V - 1000GW. Miernik mierzy również napięcie stałe i przemienne do 600V (dane techniczne miernika zawiera tabela 2). KEW3125 wyposażony jest w stoper uruchamiany w momencie testu z wyświetlaniem MM:SS (minuty: sekundy) oraz posiada funkcję programowania dwóch czasów T1 i T2, po upływie których będzie wyliczony i  zapamiętany wynik pomiaru rezystancji izolacji R1 i R2.  Następnie automatyczne wyliczany jest przez wewnętrzny algorytm miernika  współczynnik polaryzacji (zdefiniowany jako iloraz R2/R1). Wartość wyliczonego współczynnika polaryzacji jest wyświetlana  na wyświetlaczu. Możliwe jest też wyświetlanie wyników pomiarów R1 i R2. Referencyjny czas T1 wynosi 01:00 (1 minuta) - programowalny zakres 00:10÷59:30), a T2 wynosi 10:00 (10 minut)  -programowalny zakres 00:20÷60:00). Miernik umożliwia prowadzenie pomiaru ciągłego (po blokadzie przycisku testu). Funkcja automatycznego rozładowania uzupełniona jest monitorowaniem napięcia (zakres 30V÷60V) w celu sprawdzenia czy obiekt jest rozładowany, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo zwłaszcza przy pomiarach wysokonapięciowych.

KEW3125 zaopatrzony jest także w dodatkowe gniazdo pomiarowe "GUARD" służące do podłączenia dodatkowego przewodu pomiarowego w celu eliminacji wpływu na wynik pomiaru powierzchniowych prądów upływowych. Pomiar z wykorzystaniem gniazda "GUARD" przedstawiony jest na Rys. 4.

Budowa miernika KEW 3125 jest zgodna z normą IEC 61010-1 i zapewnia bezpieczeństwo pomiarów dla kat III 600V, dla kat IV 300V. Ochrona na przeciążenie wynosi dla wejść napięciowych 720V AC dla pomiaru rezystancji izolacji 1200V AC.

    Miernik może być używany w zakresie temperatur 0º÷40ºC przy wilgotności względnej ≤85% (bez wystąpienia kondensacji).

 

Pomiar rezystancji izolacji

Prąd zwarciowy

około 1,3mA

Pobór prądu podczas pomiaru

maksymalnie 1A

Napięcie próby 500V DC (±30% -0%)

Zakres

0…99,9-999MΩ

Dokładność

±(5% +3c)

Rozdzielczość maksymalna

0,1MΩ

Prąd wyjściowy

1mA÷1,2mA przy 0,5MΩ

Napięcie próby 1000V DC (±20% -0%)

Zakres

0…99,9-999MΩ-1,99GΩ

Dokładność

±(5% +3c)

Rozdzielczość maksymalna

0,1MΩ

Prąd wyjściowy

1mA÷1,2mA przy 1MΩ

Napięcie próby 2500V DC (±20% -0%)

Zakres

0…99,9-999MΩ-9,99-99,9GΩ

Dokładność

±(5% +3c)

Rozdzielczość maksymalna

0,1MΩ

Prąd wyjściowy

1mA÷1,2mA przy 2,5MΩ

Napięcie próby 5000V DC (±20% -0%)

Zakres

0…99,9-999MΩ-9,99-99,9-1000GΩ

Dokładność

±(5% +3c) ±20%(≥100GΩ)

Rozdzielczość maksymalna

0,1MΩ

Prąd wyjściowy

1mA÷1,2mA przy 5MΩ

Pomiar napięcia AC

Zakres

30÷600V AC (50/60Hz)

Dokładność

±(2% +3c)

Rozdzielczość maksymalna

1V

Prąd wyjściowy

110mA

 

Podsumowanie

    Przedstawiony miernik o szerokim spektrum napięć próby pozwala jak już wspomnieliśmy mierzyć rezystancję izolacji różnorodnych obiektów i instalacji elektrycznej.  Wygoda pomiarów (nieomal intuicyjna obsługa), czytelne przedstawianie wyników  (także w postaci analogowej), szeroki zakres programowalnych czasów pomiaru T1 i T2 to następne zalety tego miernika. Jest on dostarczany w komplecie z solidnymi przewodami pomiarowymi i w twardej walizie transportowej.   Jeżeli dodamy, że jest miernik jednocześnie o najniższej cenie w klasie pomiarów do 5kV  to jest zrozumiałe, że KEW3125 cieszy się zasłużonym uznaniem odbiorców. Zachęcamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą mierników rezystancji izolacji obejmującą napięcia  testów od  50V do 10kV.


BIALL Sp. z o.o.
Otomin, ul. Słoneczna 43,
80-174 Gdańsk
tel.(58) 322-11-91...93
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
www.biall.com.pl

 

 

 
Szukaj w serwisie

PATRONATY:
InEnerg 2016
expopower_150x150
RENEXPO 2016
 
Copyright © 2005 Lidaan Sp. z o.o. 04-761 Warszawa ul. D�uga 44/50, lok. 109, tel: 22 635 81 05, fax: 22 635 81 05.
S�d rejonowy dla m.st. warszawy w warszawie, XIII wydzia� gospodarczy krajowego rejestru s�dowego. krs 0000169937
NIP 113-24-31-281 REGON 015500567
Kapita� pocz�tkowy 51.000 z�. (pi��dziesi�t jeden tysi�cy z�otych)
Design: AylaDesign