Konferencje

Narada techniczna. Podobciążeniowe przełączniki zaczepów (PPZ) transformatorów olejowych

W dniach 21÷22 czerwca br. w ośrodku szkoleniowym „Energetyk” odbyła się krajowa narada dotycząca aktualnych problemów podobciążeniowych przełączników zaczepów pracujących w transformatorach krajowej energetyki. Organizatorami narady byli: ZPBE Energopomiar – Elektryka reprezentowany przez wiceprezesa Jerzego Wrzoska oraz firma EKOFLUID Polska reprezentowana przez prezesa Pawła Warczyńskiego.

W naradzie uczestniczyło czterech przedstawicieli firmy HYUNDAI Heavy Industries Bulgaria, reprezentujących producenta PPZ. Wśród 64 uczestników spotkania, którzy eksploatują transformatory wyposażone w PPZ byli także obecni decyzyjni przedstawiciele krajowej energetyki.
Program narady obejmował dwie części, z których jedna poświęcona była:

 • omówieniu aktualnych zagadnień produkcji, montażu i serwisu PPZ firmy HYUNDAI Bulgaria oraz zwiedzeniu wystawy, na której zaprezentowano przełączniki typu próżniowego oraz konwencjonalne (z przerywaniem łuku elektrycznego w oleju).

Podczas drugiej części obrad omówiono szczegółowo:

 • diagnostykę techniczną PPZ. Metody oraz zakres badań i pomiarów, jak również stosowane kryteria i ciekawsze wyniki.
 • ocenę stanu technicznego i określenie przydatności eksploatacyjnej.

Zebrano również uwagi dotyczące:

 • uaktualnienia treści związanych z zagadnieniami eksploatacji PPZ zawartymi w Ramowej Instrukcji Eksploatacji Transformatorów (RIET), przygotowywanej obecnie do nowelizacji. Podano również informacje nt. monitoringu „on-line” transformatorów ze szczególnym uwzględnieniem PPZ oraz jego współczesnych rozwiązań stosowanych w krajowej energetyce.

W Polsce po raz pierwszy zaprezentowano PPZ firmy HYUNDAI w roku 2012 na międzynarodowej konferencji „Zarządzanie Eksploatacją Transformatorów”, gdzie nie wzbudziły szerszego zainteresowania. W chwili obecnej sytuacja uległa zmianie. W krajowej energetyce eksploatowanych jest już ponad 50 nowych jednostek wyposażonych w te urządzenia, a zainstalowanie dalszych jest planowane. Przewiduje się ich zastosowanie również w niektórych transformatorach specjalnych (prostowniczych i piecowych), a także
w przypadkach dokonywania wymian zużytych PPZ na nowe. W tej sytuacji staje się konieczne wprowadzenie podstawowych informacji dotyczących PPZ f-my HYUNDAI do aktualnie nowelizowanej RIET.

Szczegóły dotyczące procesu ich produkcji, a także innych zagadnień zaprezentowali przedstawiciele pionu badawczo – rozwojowego w oddzielnych referatach omawiających:

 • potencjał produkcyjny PPZ według technologii Korei Płd, główne kierunki rozwoju firmy oraz prace badawcze i dotyczące nowych konstrukcji;
 • cechy charakterystyczne PPZ w wykonaniu konwencjonalnym i próżniowym. Budowa, podstawowe wielkości oraz dane techniczne. Próby fabryczne oraz trwałość eksploatacyjna i inne zagadnienia;
 • przełączniki bezobciążeniowe, stosowane w transformatorach trójuzwojeniowych, szafy sterownicze, układy sygnalizacyjno – kontrolne i wyposażenie.

Uczestnicy narady otrzymali materiały informacyjne, obejmujące profil produkcji PPZ f-my HYUNDAI, a także katalogi zawierające podstawowe dane dotyczące zasady działania, montażu oraz wskazówki do ich eksploatacji. Prócz tego w dostarczonych materiałach zawarte były kompletne dokumenty konstrukcyjne i montażowe PPZ, zawierające niezbędne dane dla wykonawców prac montażowych i okresowych przeglądów.

Wystawa podobciązeniowych przełączników zaczepów f-my HYUNDAI

Niezależnie, szczegółowe informacje techniczne można uzyskać w firmie EKOFLUID Polska, która jest dostawcą tych przełączników na rynek krajowy.

W dalszej części spotkania przedstawiciele producenta przygotowali pokaz działania dwóch przywiezionych i zamontowanych na platformie samochodowej przełączników zaczepów w wykonaniu klasycznym i próżniowym.

Podobciążeniowe przełączniki zaczepów f-my HYUNDAI w wykonaniu konwencjonalnym i próżniowym

Po podłączeniu napędów do sieci, zademonstrowano uczestnikom spotkania przebieg procesu przełączania, jego kontrolę, sygnalizację pracy poszczególnych elementów PPZ, a także projekt wyposażenia dodatkowego.

W zakresie diagnostyki technicznej PPZ obszerny referat przedstawił dr inż. Zbigniew Szymański autor oryginalnej metody pomiarowej PPZ stosowanej w eksploatacji, której zasady zostały zamieszczone w aktualnej RIET. W swym wystąpieniu prelegent przedstawił nowe aspekty rozszerzonej diagnostyki technicznej PPZ wprowadzone do praktyki eksploatacyjnej w ostatnim roku, w tym nowe rozwiązania techniczne umożliwiające pełną kontrolę stanu i poprawności działania styków przełącznika mocy i klatki wybierakowej.

Autor omówił również budowę stosowanych w krajowej energetyce PPZ, ich niedomagania oraz przyczyny, a także sposoby zapobiegania uszkodzeniom. Przedstawione zostały stosowane w diagnostyce PPZ układy pomiarowe i kryteria oceny stanu technicznego PPZ w eksploatacji oraz przykłady wykorzystujące analizę cyklu przełączania PPZ i klatki wybierakowej, jak również dynamiki procesu przełączania. Całość poparta została przykładami praktycznymi i opisem ciekawszych zdarzeń eksploatacyjnych.

W dalszej kolejności przedstawiono zebranym uczestnikom uzupełnienia oraz poprawki dotyczące PPZ, przewidziane do wprowadzenia w nowelizowanej aktualnie Ramowej Instrukcji Eksploatacji Transformatorów.

Tematyka uwag nadesłanych przez członków zespołu realizującego to zadanie dotyczyła głównie:

 • wprowadzenia danych technicznych nowo produkowanych PPZ firmy HYUNDAI, jak również innych przełączników przeznaczonych do transformatorów specjalnych (piecowych, prostowniczych, itp.);
 • weryfikacji programu badań i kryteriów oceny stanu technicznego PPZ oraz wprowadzenie ich do Ramowej Instrukcji Eksploatacji Transformatorów;
 • analizy potrzeby i zakresu badań oleju z głowic PPZ oraz opracowania kryteriów oceny;
 • wprowadzenia dla ważnych jednostek analizy DGA w oparciu o doświadczenia własne oraz
 • CIGRE (publ. 443), a także wytycznych oceny i sposobu postępowania zależnego od wyników badań. Podanie sposobu pobierania próbek oleju;
 • podania skutecznych metod badania i oceny poprawności działania klatki wybierakowej;
 • zamieszczenia informacji nt. rozwiązań monitoringu „on-line” stanu technicznego PPZ dla kluczowych jednostek transformatorowych;
 • podania nowych skutecznych metod rozszerzonej diagnostyki technicznej PPZ, np. opartych na analizie dynamiki procesu przełączania oraz innych metod o mniejszym znaczeniu.

Jednocześnie zwrócono się do uczestników narady o nadesłanie dalszych wniosków i uwag wynikających z ich doświadczeń eksploatacyjnych, jak również wzięcie czynnego udziału w pracach zespołu nowelizującego Ramową Instrukcję Eksploatacji Transformatorów.

Ostatnim zagadnieniem poruszonym na naradzie była prezentacja dr inż. Jerzego Buchacza, której treść dotyczyła doświadczeń ZPBE Energopomiar – Elektryka w dziedzinie monitoringu „on-line” transformatorów, ze szczególnym uwzględnieniem układów monitoringu PPZ.

Autor szeroko omówił system diagnostyki PPZ rejestrujący sygnały związane z pozycją przełącznika, stopniem zużycia styków, prądu pobieranego przez napęd PPZ oraz kontroli temperatury oleju i zawartości gazów, a także przydatności systemu do przełączników f-my HYUNDAI.

Autor wystąpienia kończąc spotkanie przedstawił różne rozwiązania techniczne układów monitoringu on-line oraz przykłady ich zastosowań.

Układ monitoringu on-line zamontowany w szafie napędu PPZ

Spotkanie podsumował prowadzący obrady dziękując zebranym za aktywny udział i owocną dyskusję.

ZPBE Energopomiar – Elektryka

Click to comment

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

To Top